dijous, 25 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Avui matí ha tengut lloc una reunió de la comissió d'ordenació amb un únic punt de l'ordre del dia: estudi de les aportacions per elaborar l’esborrany d'informe (INFORME 2/2016) sobre el decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears .


La proposta d'esborrany d'informe ha estat aprovada i elevada a la comissió permanent que tendrà lloc el dia 3 de març.


dilluns, 22 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

AVUI hem tengut reunió de la Comissió Permanent que ha debatut i aprovat els informes següents:


1/2016 sobre el pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 i elevació al Ple   
3/2016 sobre el decret pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears i elevació al Ple. 4/2016 sobre l’avantprojecte de Llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears i elevació al Ple.

També sha decidit que el proper plenari serà el dia 9 de març.

dijous, 18 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Ahir, dia 17 de febrer, va tenir lloc la reunió de la comissió d'ordenació per a debatre les aportacions als informes següents: 


1. Estudi de l’esborrany del pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 (INFORME 1/2016). Al respecte es va consensuar el text de l'informe que serà tramès a la comissió permanent de dia 22 de febrer.2. Estudi de l’esborrany del decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears (INFORME 2/2016). Al respecte es va consensuar el text de l'informe que serà tramès a la comissió permanent de dia 22 de febrer.

3. Estudi de l’esborrany del decret, pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears (INFORME 3/2016). Una vegada iniciat el debat, es va decidir ajornar l'estudi de les aportación per elaborar l'infome a una propera reunió que serà convocada pel dia 25 de febrer.


dilluns, 15 de febrer de 2016

REUNIÓ DE PLENARI

Avui, dia 15 de febrer,
ha tengut lloc una reunió del Plenari del CEIB en el qual s'han debatut i aprovat els informes:
-Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol pel qual estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (INFORME 07/2015) 


-Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i annex (INFORME 08/2015)-Projecte de decret de modificació del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (INFORME 09/2015).

dijous, 4 de febrer de 2016

REUNIÓ DEL PLENARI

  Avui hem tengut una reunió dels plenari del CEIB per a debatre els informes sobre el procés d'escolarització i els tres informes de modificació dels currículum.
 El primer informe sobre escolarització, el nom del qual és:"INFORME NÚM. 10/2015 sobre l’ Avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xxxxxxxx que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial, de les Illes Balears", ja s'ha aprovat però ha estat tan treballlat que hem esgotat el temps i hem hagut d'ajornar el debat i aprovació del altres informes. 
Haurem de convocar una nova reunió del Plenari per acabar l'ordre del dia. Ja us informarem de quan es celebrarà.
                                                  

dimarts, 2 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tingut una reunió de la Comissió Permanent on com a principals aspectes tractats s'ha informat de la darrera Junta de Participació Autonòmica celebrada a Madrid i de la situació de la llei de modificació de la composició de CEIB. 
Per altra banda s'han decidit els ponents dels nous informes:

 
Informe 2/2016: Esborrany de Decret sobre la competència comunicatica en llengües estrangeres: Sr. Bartomeu Barceló
Informe 3/2016: Esborrany de Decret sobre Formació del Professorat: Sr. Miquel Oliver.
Ambdós informes aniran a la comissió específica d'Ordenació.