dissabte, 13 de juliol de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSSIÓ PERMANENT


Ahir horabaixa va tenir lloc la que podria esser la darrera reunió de la comissió permanent d’aquest curs escolar.

Es va donar compte als presents de la situació actual en relació a la renovació de membres del CEIB de cara a la seva constitució d’acord amb la composició establerta a la llei modificada del Consells Escolars.

Es varen aclarir alguns aspectes de representativitat relatius al professorat de concertada i a la confederacions d’AMIPA i altres organismes.

També es va exposar que s’han realitzat les gestions perquè les entitats proposin el membres que els corresponen i es suposa que a final del mes de juliol o principis d'agost aquestes hauran donat resposta. Quan arribi la resposta d'almenys 2/3 dels membres es podrà convocar l’acte de constitució del nou CEIB. Donat que el mes d’agost és inhàbil, es suposa que es podrà convocar a meitat de setembre.   

Per altra banda es va avançar en l’elaboració d’un protocol-guia per a l’elecció del president i vicepresident de l’organisme, que és la primera  tasca que haurà d’abordar el nou CEIB.  
dimarts, 25 de juny de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui hem tengut una reunió de la CP on s'ha explicar tot el procés per a la constitució del CEIB a partir de la modificació de la Llei dels Consells Escolars. 
En primer lloc s'han repassat la situació respecte als nous membres. Els casos que presenten dificultat seran consultats a serveis jurídics.
També s'han abordat les dificultats originades per alguns articles de la llei en relació a la constitució del CEIB i a l'elecció del seva presidència i vicepresidència. 
Els dubtes que ocasiona la llei i el procés per la constitució de l'organisme seran tractats a una nova reunió de la CP per a sol·licitar, si cal, un aclariment al Parlament de les Illes Balears.
Mentrestant, es sol·licitarà a les organitzacions que en formen part el nom/s dels seus representants i en tenir el quorum establert es comunicarà al conseller perquè convoqui el Ple constituent.


dimecres, 15 de maig de 2019

REUNIÓ DEL PLE

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB a la qual va esser aprovat l'informe 4/2019, sobre el projecte de decret pel qual es modifiquen els requisits mínims dels centres del primer cicle d'educació infantil.


Després de debatre les esmenes d'EC-ECIB, algunes de les qual foren acceptades, es va votar la globalitat de l'informe amb el resultat favorable, per unanimitat dels presents.