dimecres, 27 de juliol de 2022

El Govern anuncia la gratuïtat de les escoletes públiques i les de la xarxa complementària per a l'alumnat de 2-3 anys

                      

La comunitat educativa de les Illes Balears estem d’enhorabona, avui, la presidenta i el vicepresident del CEIB han d'assistir a l’anunci del Govern sobre la gratuïtat de l’escolarització a les escoletes públiques i les de la xarxa complementària per a l'alumnat de 2-3 anys, fet que  suposa iniciar la universalització i gratuïtat de l’etapa  0-3.

La mesura s’aplicarà a partir del pròxim curs 2022-2023 i suposarà una inversió de gairebé 11 milions d’euros.

Consideram que aquesta iniciativa és un avanç important per donar resposta a les demandes de les famílies i del col·lectiu 0-3 quant a la universalització i gratuïtat de l’etapa educativa del  0-3, alhora que dona una clara resposta a una  necessitat social.

Volem agrair el compromís del Govern i en especial d’aquesta Conselleria i dels seus integrant que treballat per  fer realitat aquesta iniciativa.

Ens queda un llarg camí al davant però aquesta és sens dubte una gran passa de gegant.

Gràcies i enhorabona!

Enllaç de la notícia

 https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5315368&coduo=7&lang=ca

dilluns, 4 de juliol de 2022

NOTA DE PREMSA

 El Consell Escolar de les Illes Balears ha finalitzat el procés d’estudi dels projectes de decrets pels quals s’estableixen els currículums i l’avaluació de l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat a les Illes Balears amb l’emissió dels corresponents informes a la Conselleria d’Educació.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional va publicar els currículums estatals amb molt de retard respecte a la data en principi anunciada i ha donat un molt escàs marge de temps per preparar els decrets a les autonomies. La tramitació ha estat llarga i hi ha hagut un intens debat sobre diferents aspectes dels quals ens agradaria destacar-ne alguns que considerem més rellevants.

  • Hi ha hagut consens en considerar que ens trobem a les portes d’un canvi profund que afectarà a tots els estaments del sistema educatiu, tant en els seus aspectes organitzatius, de funcionament, pedagògic,...i malgrat tractar-se d’uns canvis llargament esperats i que el nostre sistema educatiu necessita amb urgència per a la millora de la qualitat i de l’atenció a l’alumnat, opinem que un canvi de tal calat no es pot fer de forma precipitada i sense la deguda reflexió, tot el contrari, exigeix una planificació exhaustiva a tots els nivells, si no volem que aquesta  oportunitat de millora esdevingui un problema.

I perquè un canvi com aquest sigui exitós és necessari que totes les persones integrants del sistema entenguin i estiguin convençuts de la seva necessitat, molt especialment els i les professionals que són els que dia a dia porten endavant la tasca educativa.


Així mateix, pensem que en aquest procés l’element clau és la formació dels equips docents i els equips directius, que seran els artífexs més rellevants; només amb una formació adient tindrem garanties de comptar amb les capacitacions necessàries per  poder implementar de forma exitosa els canvis i portar endavant aquesta empresa, assolint les fites que els diferents esborranys de currículum cerquen. En conseqüència també serà necessària la formació de les famílies i la resta de components de la comunitat educativa que hauran de donar suport i actuar en coherència a les noves directrius.  

Considerem també que, com en qualsevol procediment de transformació,  hi ha d’haver un procés d’experimentació acompanyat d’un seguiment continu per poder avaluar l’assoliment dels objectius fixats i tenir l’oportunitat d’introduir modificacions a la planificació inicial si és necessari,  això implicarà que el professorat disposi del temps necessari per a implantar tots aquests processos, temps que haurà d'estar reflectit en el seu horari.

Així mateix, cal recordar que la majoria dels problemes que s'identifiquen per dur a la pràctica un enfocament competencial tenen a veure amb recursos, condicions de treball, equipament, assessorament, i en general tot allò que té relació amb el que és el dia a dia del treball real en els centres i dels equips docents.

Un altre aspecte que s’ha de tenir molt en compte és el fet constatat que a les Illes Balears hi ha grans diferències entre centres, que n’hi ha que varen començar amb processos d’innovació per introduir molts dels canvis que es postulen a la LOMLOE i a la LLEIB amb propostes metodològiques diferents, unes més properes al que preveuen els esborranys de currículums, però d’altres que no estan en aquest punt del procés i que precisen una important adaptació. Per tant,  es requereix un Pla de formació ambiciós, programes i actuacions que comptin amb el suport de l'administració, que s’adaptin a les característiques de cada centre i que tinguin en compte la seva realitat, per això és essencial que es faci  un estudi previ de les seves necessitats i se’ls doti dels recursos i suports adients, tenint especialment en compte el perfil d’alumnat.

A tals efectes, és imprescindible que la Conselleria d’Educació doti a tots els seus serveis implicats en el dissenys curriculars i molt especialment a la inspecció educativa de la formació i del personal suficient per a poder dur a terme la funció d’assessorament; una inspecció que es situï al costat dels centres com a figura clau d’acompanyament i referència normativa, tasca absolutament necessària en aquest procés de transformació i que els centres necessiten per a marcar un full de ruta efectiu i coherent, tant amb les directrius i orientacions pedagògiques i didàctiques que emanen de la LOMLOE i el seu desplegament, com amb la mateixa normativa que les emmarca.

Encara que el que s’ha demanat per part d’ algunes entitats de la comunitat educativa és l’ajornament de la implantació dels nous currículums, entenem que la seva entrada en vigor ve prescrita pel calendari de desenvolupament de la LOMLOE, la qual estableix que el canvi de currículum es farà en un termini de dos anys, el curs 2022/23 pels  cursos senars i el 2023/24 pels parells i el redactat de la llei no deixa marge de maniobra algun per al possible ajornament en l'aplicació.  Però malgrat això sigui així, sí que considerem que la Conselleria té la capacitat de seqüenciar el desplegament de la norma i evitar que la precipitació en la seva implantació dificulti l’organització i el bon funcionament dels centres educatius. 

  • Coincidirem unànimement que s’ha de fer un veritable esforç per aconseguir que els nous currículums, especialment a l’ESO, constitueixin una oportunitat pel desenvolupament d’una joventut lliure de perjudicis de gènere amb l’objectiu prioritari de capacitar l’alumnat per un creixement al marge d’estereotips de gènere, amb una actitud crítica envers el sexisme, la violència i la discriminació, fomentant la igualtat efectiva entre dones i homes, així com persones amb diversitat funcional, per accedir a una formació lliure dels prejudicis que atribueixen diferents rols depenent del sexe, que els permeti tota classe d’opcions professionals.

 

  • Així mateix, hi ha hagut consens en considerar que l’ensenyament de la filosofia ha de tenir el seu espai horari al currículum de secundària obligatòria i no només com a optativa com s’estableix al decret.

 

  • Un altre dels temes que ha protagonitzat el debat ha estat l’ensenyament de religió a l’escola pública, en aquest punt, una majoria dels membres del Consell s’han manifestat a favor d’eliminar la religió del currículum reclamant una escola pública laica. Tot i ser conscients de la impossibilitat legal de l’eliminació, han volgut deixar constància de la demanda majoritària dels representants de l’escola pública i reclamar un diàleg seriós sobre aquesta qüestió a les administracions competents.

 

  • Hem estat d’acord que tenint en compte els darrers informes de l’ IAQSE, que constaten el recés de l’ús de la llengua catalana, pròpia de les illes els darrers anys, hem de ser conscients que el català és una llengua minoritzada i que com a tal, ha de ser objecte d’especial respecte i protecció.

El Consell Escolar de les Illes Balears considera que aquesta pot ser, sens dubte, una gran oportunitat per modernitzar el nostre sistema educatiu i per dur a terme un autèntic procés de transformació i modernització curricular que sigui veritablement inclusiu i permeti la personalització de l'aprenentatge desterrant les desigualtats. Però només serà possible amb un compromís ferm des del Govern per dotar als centres educatius dels recursos i professionals necessaris, que permetin entre d’altres, una davallada de les ràtios   i una educació inclusiva real, perquè com hem dit, hi ha centres educatius i equips docents que ja estan assumint la responsabilitat que suposa aquest canvi, així i tot,  no són la majoria. I, són centres i docents que assumeixen aquesta responsabilitat gràcies a una dedicació i uns esforços extraordinaris que no es poden mantenir durant molt de temps. I és clar, la base on sustentar el procés de transformació curricular que proposen els esborranys de decret no pot ser descarregant la responsabilitat en els centres i els seus equips docents sense dotar-los dels recursos i la formació que aquesta transformació demana i implica.

 

Pepita Costa Tur

Presidenta

 

 

dilluns, 2 de maig de 2022

Ple Extraordinari - Presentació de la Memòria de CONVIVÈXIT 29/04/22-


El Ple que es va celebrar ahir per videoconferència la presidenta del CEIB va informar primer als consellers i conselleres de diferents temes rellevants. Aquest Ple sobretot va ser per a la  presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2020/2021, per part de la seva directora Sra. Aina Amengual.


Dintre de les informacions, la presidenta, va informar de diferents punts: 


* Ha arribat la sol·licitud de l'Informe per al Consell Escolar de les Illes Balears sobre les modificacions a l'Esborrany del ROC a partir de la publicació del Reials Decrets de currículums d'educació primària i ESO que desenvolupen la LOMLOE. 


* Ha finalitzat l'estudi de les aportacions als esborranys dels decrets dels currículums d'infantil i primària. 


* Recorda que demà serà el darrer dia per fer aportacions al currículum de Secundària. 


* S'ha obert el termini d'aportacions al currículum de Batxillerat. 


* Va informar de la seva assistència a Madrid a la "Junta de Participación Autonómica".


* També va informar que el vicepresident va assistir a diferents reunions i actes com són: al Ple del Consell Assessor del calendari escolar del curs 2022-2023, a la presentació de "Diagnòstic participatiu sobre el benestar d'infants i adolescents a Mallorca i el document Mirades cap a la infància" presentat per l'IMAS del Consell Insular de Mallorca, i a la sessió del grup de treball de participació amb perspectiva de gènere de l'OIAM (Observatori de la infància i adolescència de Mallorca. 


* S'està realitzant una enquesta a l'alumnat de secundària sobre la seva participació en els consells escolars dels diferents àmbits.


* La presidenta està en converses amb la presidenta de CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes) , n’Andrea G. Henry i amb Consell de la Joventut per organitzar una jornada a les diferents Illes amb l'alumnat de secundària per fomentar la seva participació, on també se cercarà la implicació d'altres agents de la comunitat educativa. 


PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2020/2021

FES CLICK A LA FOTO - Memòria en pdf

Sra. Aina Amengual Rigo-Directora de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit EscolarConsellers i conselleres del CEIB durant la reunió del Ple
divendres, 29 d’abril de 2022

dimarts, 26 d’abril de 2022

Reglament d'Organització del Consell Escolar de les Illes Balears

  (BOIB núm. 175, de 16 de desembre de 2021)dimarts, 19 d’abril de 2022

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors
divendres, 8 d’abril de 2022

PLE presencial- 6 d’abril de 2022

  Al Ple d’ahir, que es va fer presencialment a la FELIB de Palma i també per videoconferència,  la presidenta va informar de la seva assistència a diferents actes i reunions.


Per una banda, va assistir a la reunió del Consejo Escolar del Estado per a la presentació del document “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente” el dia 21 de febrer, així com a la reunió amb la JUNTA AUTONÒMICA del CEE que ens demana activitats i/o  temes que s’han de tractar de cara al pròxim curs.

I, per altra banda, els dies 30 i 31 de març també va viatjar a Madrid per assistir a la Junta de Participació Autonòmica.

 

Dia 16 de març va tenir lloc una recepció per part de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, a la Comissió Permanent al CEIP Rei en Jaume I per explicar la posada en marxa de la nova Llei Educativa de les Illes Balears.

 

 També es va comentar la finalització del cicle de seminaris web organitzats pel CEIB, que ha tingut una molt bona acollida (quasi 300 participants per sessió) i una valoració molt positiva per part dels assistents.I va donar les gràcies a tots els consellers que hi varen col·laborar.   La presidenta també va fer la proposta d'afegir un representant de centres integrats de Formació professional al Ple del CEIB, especialment tenint en compte l'empemta que es vol donar a la FP tant a l'àmbit nacional com autonòmic.

Es va informar que el pròxim Ple serà  dia 28 d’abri,i ja que tenim la presentació de la Memòria de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (CONVIVÈXIT).També es va dur a terme la ratificació de  nous membres de la Comissió Permanent i la presa de possessió dels següents membres del CEIB:

 

-              Catiana Fuster Contell (suplent Consell Escolar d’Eivissa)

-            Mateu Tomàs Humbert (titular de l’ associació o federació d’inspectors d’educació) i ha triat la Comissió d’ordenació. Ara al grup dels currículums d’infantil i primària.

-             Jaume Mascaró Moll (suplent de l’ associació o federació d’inspectors d’educació)


Una vegada donades aquestes informacions es va procedir a fer l’estudi de les esmenes presentades l’esborrany de l’Informe 1/2022 sobre el projecte de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib) i, finalment es va aprovar.

Ja per acabar, va tenir lloc la compareixença del conseller d’Educació i Formació professional, Sr. Martí X. March, per exposar l’execució dels pressupostos d’educació de 2021, seguida una interessant ronda de preguntes i reflexions sobre la situació actual des de les diferents sensibilitats dels sectors representats al si del CEIB. 

Com sempre agraïm la presència i bona disposició del Sr. Martí March i com no, la de tots els consellers i conselleres que varen assistir al Ple.  


En aquest Ple es va fer el lliurament del nou Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB.