dilluns, 22 de febrer de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

AVUI hem tengut reunió de la Comissió Permanent que ha debatut i aprovat els informes següents:


1/2016 sobre el pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 i elevació al Ple   
3/2016 sobre el decret pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears i elevació al Ple. 4/2016 sobre l’avantprojecte de Llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears i elevació al Ple.

També sha decidit que el proper plenari serà el dia 9 de març.