dissabte, 30 de maig de 2020

INFORMACIÓ


L'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 23 de maig),determina en relació als terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, el següent:
«Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.»
La disposició derogatòria única, apartat segon, del citat Reial decret 537/2020, de 22 de maig, estableix que:
«Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.»
En conseqüència, el Consell Escolar de les Illes Balears, a partir del dilluns, dia 1 de juny, recupera la seva activitat.