dissabte, 30 de gener de 2016

LA JUNTA DE PARTICIPACIÓ AUTONÒMICA

En el Consell Escolar de l'Estat existeix una estructura que és la JPA (Junta de Participació Autonòmica) de la qual hi formam part els 17 presidents/presidentes dels Consells Escolars Autonòmics. Està presidida pel president del Consell Escolar de l'Estat i es reuneix regularment per a tractar aspectes de cooperació i, entre altres temes, organitzar unes jornades d'estudi que ja arriben al nombre 23. 
Actualment estam preparant el que seria el XIV encontre i que anirà sobre el tema: "El pacte social de l'Educació". Ni el nom ni els detalls estan encara tancats. El consell escolar anfitrió seria Andalucia i es cel·lebraria en el mes de novembre o amb posterioritat.

La reunió que va tenir lloc ahir matí va servir per a decidir alguns aspectes que faran possible quest event. Encara no estan vençudes totes les resistències ni dificultats però difícilment es canviarà aquesta qüestió.

La JPA també serveix per compartir experiències i  ara la que potser interessant és una que s'organitza a València en l'anomenada "Primavera Educativa" de la qual us avançam informació mitjançant aquest video:


Ja us assabentarem dels detalls però us avanç hi tendran molt de protagonisme els Consells Escolars Municipals.

Pere Carrió, president

dilluns, 25 de gener de 2016

AVANTPROJECTE LLEI DEL CEIB

Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

Darrera actualització: 18/01/2016
L’objectiu és el de recuperar i potenciar el paper del Consell Escolar de les Illes (CEIB) 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la fase d’ al·legacions de l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar el nombre inicial de persones que la integren i garantir la participació de tots els representants de la comunitat educativa i de les principals institucions de les Illes.
Al 2012 via Decret llei, es varen reduir els membres del CEIB i amb aquesta modificació el Consell Escolar tornarà a tenir la mateixa representació que es va preveure a la seva creació a l’any 1998, un total de 49 membres.  
El Consell Escolar de les Illes Balears és el principal organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions als centres educatius i està integrat per tots els membres de la comunitat educativa: professors, alumnes, pares i mares, personal no docent, a més dels representants dels sindicats, Universitat i les principals entitats de les illes, administració local i Consells insulars. És objectiu prioritari de la Conselleria donar un paper cabdal del CEIB en tot el relacionat amb el Pacte Educatiu i afavorir una reforma d'aquest organisme feta des del si del mateix CEIB, de manera que s'adapti als nous temps i funcioni amb la independència que la seva tasca requereix.
Cal recordar que l’aplicació de la LOMQE ha suposat una minva del paper dels consells escolars reduint les seves funcions. Des de la Conselleria d’Educació i Universitat s’està  treballant en una normativa per recuperar, en la mesura del que sigui possible, les competències dels consells escolars que la LOMQE va retirar. 

Documents

diumenge, 24 de gener de 2016

COMPOSICIÓ DEL CEIB

Dissabte, 23 de gener de 2015

dimecres, 20 de gener de 2016

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB amb un ordre del dia ben dens. 
Per una banda, el president, entre altres aspectes, va informar que ja s'està tramitant la llei de modificació de la composició del CEIB per a tornar a l'anterior a les retallades del Decret-Llei 5/2012. 
També es va aprovar que el ponent de l'informe 1/2016 sobre el "Pla Quadriannual de Formació Permanent del Professorat" fos Miquel Oliver Trobat i que la comissió seria la d'Ordenació.
A continuació la CP va debatre i aprovar els quatre projectes d'informes que en aquests moment estan en estudi i que aniran al proper plenari previst pel dia 4 de febrer:
  1. Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol pel qual estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (INFORME 07/2015) 
  2. Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i annex (INFORME 08/2015) 
  3. Projecte de decret de modificació del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (INFORME 09/2015) 
  4. Avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial (INFORME 10/2015).

divendres, 15 de gener de 2016

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ


El passat dimarts, dia 12, va tenir lloc una reunió de la comissió d'ordenació a la qual es varen estudiar les aportacions als decrets de currículum de primària, secundària obligatòria i batxillerat. Aquests esborranys d'informe s'hauran d'aprovar per la comissió permanent que està convocada pel dia 19 de gener


COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

El proppassat dilluns, dia 11, va tenir lloc una reunió de la comissió de planificació amb l'objecte d'estudiar i preparar l'informe 10/2015 sobre l'ordre del conseller d'Educació i Universitat que regula el procés d¡adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostimguts amb fons públics.

Ara l'esborrany d'informe anirà a la comissió permanent prevista pel dia 19 de gener.