dilluns, 25 de gener de 2016

AVANTPROJECTE LLEI DEL CEIB

Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

Darrera actualització: 18/01/2016
L’objectiu és el de recuperar i potenciar el paper del Consell Escolar de les Illes (CEIB) 
La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert la fase d’ al·legacions de l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears per tal de recuperar el nombre inicial de persones que la integren i garantir la participació de tots els representants de la comunitat educativa i de les principals institucions de les Illes.
Al 2012 via Decret llei, es varen reduir els membres del CEIB i amb aquesta modificació el Consell Escolar tornarà a tenir la mateixa representació que es va preveure a la seva creació a l’any 1998, un total de 49 membres.  
El Consell Escolar de les Illes Balears és el principal organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions als centres educatius i està integrat per tots els membres de la comunitat educativa: professors, alumnes, pares i mares, personal no docent, a més dels representants dels sindicats, Universitat i les principals entitats de les illes, administració local i Consells insulars. És objectiu prioritari de la Conselleria donar un paper cabdal del CEIB en tot el relacionat amb el Pacte Educatiu i afavorir una reforma d'aquest organisme feta des del si del mateix CEIB, de manera que s'adapti als nous temps i funcioni amb la independència que la seva tasca requereix.
Cal recordar que l’aplicació de la LOMQE ha suposat una minva del paper dels consells escolars reduint les seves funcions. Des de la Conselleria d’Educació i Universitat s’està  treballant en una normativa per recuperar, en la mesura del que sigui possible, les competències dels consells escolars que la LOMQE va retirar. 

Documents