dissabte, 24 d’octubre de 2015

L'ALUMNAT COM A CENTRE

Volem un ensenyament on l’alumnat sigui la prioritat


Els 10 aspectes que cal millorar en el sistema escolar:
  1. Ha de reduir les ratios, com a mínim, fins a assolir la mitjana estatal.
  2. Ha d’aconseguir una distribució més equilibrada, compensada i equitativa dels alumnes NESE.
  3. Ha de dotar als centres de personal i material suficient per atendre més i millor l’alumnat amb necessitat educatives específiques.
  4. També ha de realitzar una distribució més equitativa de l’alumnat nouvingut entre els centres sostinguts amb fons públics per aconseguir la seva integració.
  5. Ha d’ampliar l’oferta de places públiques d’educació infantil 0-3.
  6. Ha de crear o ampliar els serveis d’orientació perquè puguin atendre tot l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de tots els nivells educatius.
  7. Ha d’aconseguir que l’alumnat de primària gaudeixi de programes de reforç i recuperació efectius que evitin l’endarreriment respecte als seus companys i la repetició de curs.
  8. Ha de prendre les mesures necessàries per reduir l’abandonament escolar prematur al final de l’ESO amb l’establiment de programes adients i dotats de personal i material.
  9. Ha de dotar els centres d’ensenyament secundari de programes, recursos materials i personals per atendre els alumnes NESE i a aquell alumnat que requereixi suport o atenció més individualitzada a l’ESO.
  10. Ha d’elaborar un pla estratègic per a la millora del rendiment escolar.
En resum, la idea és que l’alumnat rebi el servei educatiu de qualitat sense escatimar esforços i que, amb l’ajuda requerida, pugui assolir la titulació secundària superior necessària per incorporar-se al món laboral o a la universitat, sense traves. Això és el que volem.

Pere Carrió Villalonga