dijous, 22 d’octubre de 2015

Allò que feim en el CEIB

Informe número 6/2015


Actualment estam treballant en l'elaboració de l'informe sobre l'ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears
Justificació
Atesa l’experiència de funcionament dels centres de professorat, les noves necessitats formatives del personal docent i la imprescindible innovació pedagògica que planteja l’actual estat del sistema educatiu es fa necessària una nova regulació que permeti una coordinació més eficaç de la xarxa de centres de professorat, doti de major estabilitat els equips pedagògics de la xarxa i estableixi nous àmbits de les assessories de formació per adequar-les a la formació permanent que necessita l’exercici de les noves competències que vol fomentar el sistema educatiu; en especial, el treball en equip i en xarxa, la millora de la convivència, l’àmbit emocional i de les habilitats socials i comunicatives, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i la gestió de centres i grups de treball.
Contingut
Aquesta Ordre té per objecte desenvolupar l’estructura, l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears per donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu i especialment dels equips pedagògics dels centres educatius, en relació amb la formació permanent del professorat, promovent-la especialment en els centres educatius.