diumenge, 18 d’octubre de 2015

EL NOSTRE PLA DE FEINA

OBJECTIUS  PREVISTS PER L’ANY 2016.
Tenint en compte les funcions del Consell Escolar, d’acord amb la legislació vigent, els objectius prioritaris d’aquest període són:
1. Tramitar i elaborar els informes sobre els projectes normatius  remesos per la Conselleria d’Educació i Universitat.
2. Elaborar una proposta de canvi de la normativa del CEI.
3. Dur a terme les publicacions preceptives del CEIB.
4. Divulgar entre els sectors educatius la importància de la tasca que du a terme el CEIB.
5. Fomentar les relacions del CEIB amb la comunitat educativa.
6. Potenciar les relacions amb els consells escolars municipals i treballar per concretar-les amb actuacions específiques.
7. Impulsar les relacions amb els Consells Escolars Insulars i Municipals
8. Mantenir i ampliar les relacions existents amb el Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics.
9. Organitzar activitats relacionades amb la consecució del Pacte per l’Educació.
10. Coordinar amb la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitat la gestió del pressupost del CEIB
11. Organitzar i custodiar la documentació del CEIB.
EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL
A partir dels objectius exposats, l’execució del pla de treball s’estructurarà de la següent manera:
- Tramitació i elaboració dels informes, d’acord amb el procediment reglamentari, sobre la normativa que la Conselleria d’Educació i Universitat trameti al CEIB per ser objecte de consulta.
- Estudi del document sobre Pacte per l’Educació que ens remetrà la Conselleria d’Educació i Universitat per a l’elaboració d’un document que es convertiria en el Pacte Social per l’Educació.
- Sol·licitud de restabliment de la composició del ple del CEIB anterior al  Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes balears i d’altres institucions autonòmiques.
- Estudi de la normativa que regula l’estructura, organització i funcionament dels consells escolars de l’Estat i autonòmics per  elaborar una proposta de canvi del CEIB amb més participació en les decisions i en l’elecció de la presidència.
- Anàlisi i síntesi dels informes sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears, elaborats anteriorment per tal de realitzar un estudi comparatiu. (Realització de quadres resum).
- Elaboració dels informes ISE 2013/14 i 2014/15:
  1. Recollida de les dades estadístiques de què disposa Conselleria d’Educació sobre el sistema escolar de les Illes Balears, per a  l’elaboració i publicació dels informes anuals sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponents als cursos 2013/14 i 2014/15
  2. Elaboració, publicació i distribució dels informes anuals sobre l’estat del sistema educatiu de les Illes Balears corresponents als cursos 2013/14 i 2014/15. La distribució es realitzarà a tots els centres educatius de les Illes Balears que rebran exemplars per lliurar a les associacions de pares i mares, i altres organismes oficials.
  3. Presentació de l’informe del sistema educatiu a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
- Elaboració i publicació de la Memòria anual corresponent a l’any 2015
- Gestió i actualització de la pàgina web del CEIB.
- Gestió i actualització del ceiBlog.
- Elaboració i publicació, com a mínim, bimestral del full informatiu del CEIB com a eina de comunicació amb la comunitat educativa.
- Foment de les relacions amb els consells escolars municipals
- Impuls de les relacions amb els Consells Escolars Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
- Participació activa amb les activitats que realitzi el Consell Escolar de l’Estat i els consells escolars autonòmics.
- Preparació d’unes jornades sobre el Pacte per l’Educació.
- Elaboració del pressupost i la memòria econòmica anuals del CEIB, d’acord amb les directrius i previsions de la Conselleria d’Educació i Universitat.
- Gestió del pressupost coordinant les despeses corresponents a les diferents partides pressupostàries.
- Realització de tasques de registre, arxiu i custòdia de la documentació del CEIB.