dimecres, 9 de setembre de 2015

ELS INDICADORS EN EDUCACIÓ (I)

Què és un indicador?
Un indicador és una dada (quantitativa o qualitativa) de tipus estadístic que informa sobre l'estat d'un sistema educatiu o d'una part del mateix (estat de salut) i redueix la complexitat a una "selecció de dades significatives". Els indicadors proporcionen una visió sintètica d'una realitat complexa orientada a la "presa de decisions".
Indicadors rellevants
Per exemple Indicadors rellevants són l'abandonament escolar prematur o la taxa de graduats en ensenyament superior.
Principals bases de dades
- Fonts nacionals importants són l'Enquesta de Població Activa i les dades estadístiques anuals del Ministeri d'Educació i Cultura.
- Fonts internacionals importants són les que ofereixen els organitzacions com l'OCDE o l'OEI.
Punts febles dels indicadors 
- Els inconvenients o punts dèbils dels indicadors són la naturalesa mixta político-tècnica,  
les bases teòriques generalment febles i les dificultats de lectura o comprensió per persones no expertes.
- Existeix una gran dificultat en avaluar els aspectes de caire social com és l’educació.
Importància dels indicadors
Són importants per a les polítiques educatives perquè ofereixen una perspectiva general (diagnòstic) en relació a la realitat educativa en un moment donat (foto fixa).
Proves de diagnòstic
En les proves de diagnòstic es realitzen activitats per a la qual cosa l’alumnat necessita tenir uns coneixements (competències bàsiques). No s’avaluen els coneixements sinó la realització correcta que implica tenir assolits aquests coneixements.
Quins són els principals problemes?
- La dificultat en l’obtenció de dades.
- La fiabilitat d’aquestes dades i sobre les fonts consultades: quines són més fiables?
- Què podem fer després de conèixer les dades?
El sistema estatal d’indicadors
1. Escolarització
E1. Escolarització i població
E2. Taxes d’escolarització en els nivells obligatòria
E3. Alumnat estranger
E4. Alumnes per grup i per professor
E5. La Formació Professional: taxes d’accés i titulació
E6. Participació en l’aprenentatge permanent
2. Finançament
F1. Despesa total
F2. Despesa per alumne
3. Resultats educatius
R1. Idoneïtat en l’edat
R2. Abandonament primerenc
R3. Taxes de graduació
R4. Nivell de formació de la població adulta
R5. Taxa d’activitat i atur segons formació
R6. Diferències d’ingressos laborals segons nivell de formació
Els indicadors en educació (VI)
El sistema d’indicadors a les Illes Balears (IAQSE)
1. Escolarització
E1. Escolarització i població
E2. Taxes d’escolarització en els nivells obligatòria
E3. Alumnat estranger
E4. Alumnes per grup i per professor
2. Finançament
F1. Despesa total en educació
F2. Despesa per alumne
3. Resultats educatius 
R1. Competències bàsiques (CB) a 4rt curs primària 
R2. Competències bàsiques a 2n i 4rt secundària obligatòria 
R3. Competències clau als 15 anys (PISA) 
R4. Idoneïtat en l’edat 
R5. Abandonament primerenc 
R6. Taxes de graduació