dilluns, 7 de setembre del 2015

EL professorat, element clau en la millora de l'educació

Investigacions procedents de l'àmbit acadèmic, estudis promoguts per organismes i institucions nacionals i internacionals i recomanacions formulades en el marc de la Unió Europea als països membres han posat l'accent en les polítiques orientades a millorar la competència professional del professorat com un instrument decisiu per a la millora de la qualitat dels sistemes d'educació i formació. Qualitat educativa entesa en un sentit complex que comprèn les persones, els recursos, els processos i els resultats, i que resulta indissociable de la noció d'equitat.Sovint, aquesta preocupació compartida ressalta el fet que els sistemes educatius amb millors resultats es caracteritzen per disposar de professors amb una sòlida formació, una elevada vocació, una alta motivació i que estan compromesos amb el progrés del seu alumnat.En la propera dècada, i per raons demogràfiques, més de 200.000 professors abandonaran al nostre país el sistema educatiu a conseqüència de la seva jubilació. Aquest professorat experimentat, que constitueix un dels pilars fonamentals del sistema educatiu, haurà de ser substituït per un altre pertanyent a una nova generació. Per la magnitud d'aquesta xifra -que equival a prop de la tercera part de l'actual professorat d'ensenyaments anteriors a la universitat- i pel decisiu impacte que té la competència professional del professor sobre els resultats dels alumnes, el desafiament que plana sobre la nostra societat és colossal. Com també ho és l'oportunitat de renovació i millora que s'obre davant l'educació espanyola.És un fet àmpliament compartit que la qualitat d'un sistema educatiu no pot ser superior a la qualitat del seu professorat. Per tal motiu, si no encertem en actuar sobre aquest factor clau de la qualitat educativa, servirà de poc que millorem en altres aspectes la incidència és, a la llum d'evidències consolidades, molt menor. No obstant això, seria injust ia més erroni considerar al professorat de forma aïllada del context en el que exerceix la seva funció. Els condicionants de l'entorn social i les característiques organitzatives del centre educatiu en què desenvolupa la seva tasca, poden reforçar o limitar els efectes d'un bon professor sobre els resultats educatius dels seus alumnes.Sembla pertinent, doncs, que els Consells Escolars abordin aquesta temàtica central i que ho facin tenint en compte la perspectiva global del sistema educatiu i les condicions en què treballa el professorat. Ens vas agafar la responsabilitat d'assessorament a les administracions, en matèria educativa, que ens atribueix la legislació educativa vigent, en particular sobre aquelles qüestions que constitueixen els principis bàsics de la qualitat del sistema educatiu.Sobre les diferents problemàtiques que afecten al professorat (formació, situació laboral, incentius econòmics, carrera docent, condicions de treball, malalties professionals, etc. Hi ha multitud d'anàlisi, diagnòstics i propostes, elaborats per institucions competents que, any rere any, acumulen reflexions i evidències. No obstant això, en tractar aquesta qüestió, l'interès dels consells escolars no se centra només en els enfocaments purament acadèmics, tot i que valori d'ells les evidències empíriques reiteradament consistents que puguin proporcionar. La seva aproximació parteix de la constatació de problemes i de la reflexió sobre qüestions que afecten, aquí i ara, al conjunt del sistema educatiu com a tal i que constitueixen autèntics obstacles per a la seva millora en el mitjà i llarg termini.Malgrat els esforços realitzats fins ara, es plantegen molts dubtes sobre la pertinència i l'eficàcia de l'actual sistema de selecció i de formació del professorat, així com sobre l'existència de suficients mecanismes d'avaluació externa, de suport i d'estímul. El problema s'estén, també, a la preparació dels docents per a l'exercici d'altres tasques professionals específiques que tenen a veure amb la gestió del grup-classe, amb l'assoliment d'un bon clima escolar, amb la transmissió de valors universals, amb la consideració de la interculturalitat, amb la relació amb les famílies, etc. I, a més, afecta aquestes altres funcions pròpies del treball en un centre educatiu, com ara l'acció tutorial, l'orientació educativa, la coordinació amb altres membres de l'equip pedagògic, la cap de departament, la direcció d'estudis, l'administració i la direcció, que resulten decisives per aconseguir l'èxit de la institució escolar. Totes aquestes funcions requereixen d'habilitats i coneixements específics, i estan necessitades, igual o més que la docència, d'una adequada preparació i incentivació.D'altra banda, l'establiment d'un Estatut de la funció docent que fixi un marc bàsic en el qual es recullin els drets i deures del professorat, es dignifiqui la seva tasca i se senten les bases estables per a l'exercici de la professió docent, s'ha postergat després de negociacions llargues i inconcluses. La transcendència d'aquesta norma aconsella que la recuperació del diàleg polític i social es constitueixi en una autèntica prioritat.El present document ha centrat la seva atenció en cinc grans aspectes relatius al professorat que preocupen als Consells Escolars Autonòmics, això és
  • Qualitats i competències del professorat
  • Selecció i accés a la professió docent
  • La formació professional inicial del professorat
  • La formació permanent
  • L'avaluació del professorat
Amb la celebració del seu XXI Trobada, els Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat pretenen culminar, d'una manera organitzada, una reflexió sistemàtica sobre el professorat del segle XXI, que ve desenvolupant-se durant els dos últims anys. Es tracta d'oferir a les administracions, a la Comunitat Educativa ia la pròpia societat algunes orientacions i recomanacions de caràcter general, que, a manera de principis inspiradors, promoguin la reflexió i facilitin la seva concreció en un Pacte d'Estat que aporti estabilitat al sistema per sobre dels vaivens polítics. El seu propòsit és, en definitiva, servir d'ajuda als necessaris processos de millora. 

Llegir el document complet