dissabte, 12 de setembre de 2015

ELS INDICADORS EN EDUCACIÓ (II)

Població escolaritzada
En l'etapa infantil les ratios han empitjorat any rera any. Actualment s'observa que els alumnes escolaritzats en aquest nivell estan molt per davall de la mitjana estatal i que practicament estam a la cua. A l'etapa secundària i post secundària les taxes d'escolarització són encara més  dolentes. També situen les Illes Balears a la cua d'Espanya.
Escolarització en els nivells superiors
En aquest cas l'alumnat de les Illes Balears està en el darrer lloc en tots els casos en uns porcentatges alarmants.

Escolarització d'alumnat estranger
En aquest cas l'alumnat de les Illes Balears està en el primer lloc des de temps immemorial.
El curs 2007/2009 fou el que va tenir més altes taxes d'alumnes procedents d'altres països. A partir d'aquest curs les taxes han disminuit, especialment pel que fa a alumnes procedents d'Amèrica del sud però s'han incrementat els procedents d'Àfrica i altres continents.
Aquest indicador pens que pot afectar als resultats escolars obtinguts en relació a altres comunitats. Això no obstant sembla que no s'han posat recursos suficients per compensar les dificultats lingüístiques. Actualment el % d'alumnes estrangers més alt es troba a l'Educació Secundària.

Ratio
Aquest indicador mostra que estam situats en un bon lloc de la taula, per davall de la mitjana estatal. Indicador positiu.
La part negativa és que les dades són del curs 2012-2013 i és ben possible que en posterioritat la situació com tots imaginam, empitjoràs. Haurem d'estar atents i fer-ne un seguiment de prop.
Despesa en educació respecte al PIB
L'any 2011 Balears estava en el tercer lloc començant per la cua, només superada per darrera per les CC.AA. de La Rioja i Madrid. Lamentable situació.
La idoneïtat en l'edat de l'alumnat (repetidors) Aquestes dades també posen la nostra Comunitat Autònoma per davall de la mitjana i en una alta taxa:
8 anys: els darrers (empatats)
10 anys: els segons per darrera
12 anys: els darrers (empatats)
14 anys: els quarts per la cua
15 anys: els quarts per la cua
Abandonament escolar prematur
En relació a n'aquest indicador les taxes de les Illes Balears són les pitjors amb diferència (32 %) ja que la mitjana estatal és de 21,9).
A destacar el percentatge superior dels homes (37,6) sobre les dones (26,2).
Segons s'indica un factor a tenir en compte són els estudis dels pares i entre aquests els de la mare. Això no obstant aquesta no és la causa sinó que és múltiple: escolar-socio-laboral.
Aquest indicador és una vertadera xacra per a la nostra comunitat i sols potser millorada amb una intervenció conjunta de la societat: govern, patronals i sindicats i famílies.

Alumnes matriculats als 17 anys
Aquesta taxa és preocupant perquè els alumnes de les Illes Balears de 17 anys matriculats estna en darrer lloc de tot l'Estat.
Taxa IB 72,9 %
Taxa més alta en el País Basc 97,7 %
Taxa mitjana (Espanya) 85,7
Taxa de graduats en educació secundària superior
Aquestes dades són preocupants, especialment en el cas del batxillerat, perquè ens trobam en penúltim lloc entre Ceuta (últim) i Melilla.
En el cas dels cicles formatius de grau mitja tenim per darrera: Ceuta, Murcia, Madrid i Melilla.
A destacar la diferència entre homes titulats (33,2) i dones titulades (46,4) en el cas de batxillerat. Aquesta taxa a favor de les alumnes es dona amb més o manco intensitat a totes les comunitats autònomes. Evidentment aquestes dades obliguen a fer una reflexió i a prendre mesures urgents.

Aquestes dades han estat extretes del MEC: "Sistema Estatal de Indicadores de la Educación"

Les dades específiques de l'IAQSE  és troben a: "Indicadors del Sistema Educatiu"