dissabte, 17 de maig de 2008

PLE DEL 16 DE MAIG

Ahir se va celebrar un ple del CEIB en el qual se va aprovar per unanimitat la memòria anual de l'any 2007 i i se va debatre i aprovar, per 22 vots a favor i 10 vots en contra, l'informe 6/2008 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
La notícia a la premsa local: