dissabte, 24 de juliol de 2021

REUNIÓ DEL PLE (II)

El proppassat dia 22  tenguérem una reunió del ple molt profitosa perquè tancàrem vàries coses:

En primer lloc es va aprovar per assentiment en nou Reglament del CEIB en el qual hem afegit les modificacions que venien per llei i altres de millora d'aspectes confusos. Ara serà revisat pels serveis jurídics, abans de que surti en el BOIB i prengui efectes legals. Així i tot en bona part ja potser aplicat des d'ara.
També vàrem aprovar per assentiment el pla de treball i pressupost pel curs 2021-2022. És el referent de treball de la nostra institució.

Així mateix, vàrem aprovar, també per assentiment, l'ISE 2018-2019, amb el qual ens anam apropant a l'actualitat. 

Finalment, s'aprovaren per majoria, dues resolucions:

La primera, reitera la resolució aprovada pel CEIB el dia 30 de juny de 2020 en defensa del Programa d’Intervenció Sociocomunitària en els centres educatius  d’educació secundària.

La segona, aprova una resolució sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, que proposa:

1.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l’extensió del  primer cicle d’educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les Administracions educatives.  

2.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa.

3.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

És el nostre desig que tot això sigui d'utilitat pel propi Consell Escolar i per a l'Administració Educativa.