dijous, 29 de juliol de 2021

ACOMIADAMENT

Ha arribat l’hora de dir adeu.

Ha arribat el moment de deixar el Consell Escolar de les Illes Balears.

Encara són temps difícils per causa de la pandèmia de la Covid-19, però això no pot endarrerir més el meu acomiadament.

Pens que en aquest cas, l’avantatge és que he pogut decidir-ho i escollir el moment més adient per fer-ho.

Al respecte, el primer que vull dir és que ha estat un honor presidir aquesta institució tants d’anys. Per mi ha estat una època molt positiva i plena d’activitat, que agraesc.


El segon que vull fer és donar les gràcies:

-       Per descomptat a totes i tots els membres del CEIB que m’han fet costat.

-       També als que heu treballat, colze a colze, a les diferents comissions de feina.

-       A més, i de manera especial als membres de comissió permanent.

Però, en particular vull donar les gràcies a la vicepresidenta, Joana Maria Mas pel suport que m’ha atorgat en tota aquesta etapa.

Per acabar, vull manifestar el meu agraïment a tot l’equip de secretaria perquè ha treballat de manera que el dia a dia fos més agradable. Pens que no té preu arribar a la seu del CEIB i trobar cares de satisfacció per la feina feta i per la que s’havia de fer.

Ha arribat l’hora de deixar tot això encara que sé que ho enyoraré.

Pere J. Carrió Villalonga

dissabte, 24 de juliol de 2021

REUNIÓ DEL PLE (II)

El proppassat dia 22  tenguérem una reunió del ple molt profitosa perquè tancàrem vàries coses:

En primer lloc es va aprovar per assentiment en nou Reglament del CEIB en el qual hem afegit les modificacions que venien per llei i altres de millora d'aspectes confusos. Ara serà revisat pels serveis jurídics, abans de que surti en el BOIB i prengui efectes legals. Així i tot en bona part ja potser aplicat des d'ara.
També vàrem aprovar per assentiment el pla de treball i pressupost pel curs 2021-2022. És el referent de treball de la nostra institució.

Així mateix, vàrem aprovar, també per assentiment, l'ISE 2018-2019, amb el qual ens anam apropant a l'actualitat. 

Finalment, s'aprovaren per majoria, dues resolucions:

La primera, reitera la resolució aprovada pel CEIB el dia 30 de juny de 2020 en defensa del Programa d’Intervenció Sociocomunitària en els centres educatius  d’educació secundària.

La segona, aprova una resolució sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, que proposa:

1.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a fer efectiva la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 3/2020, de 3 de maig (LOMLOE), tot aprovant dintre del termini establert per aquesta disposició el pla de vuit anys per a l’extensió del  primer cicle d’educació infantil, i a preveure els recursos necessaris per a la seva implementació en col·laboració amb les Administracions educatives.  

2.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a incloure en els propers Pressuposts Generals de l’Estat una aportació econòmica estable per a la creació i el sosteniment dels centres de primer cicle d’educació infantil, garantint la protecció de l’escolarització dels infants en situació de pobresa.

3.       El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer seves aquestes propostes, i a traslladar-les al Govern d’Espanya.

És el nostre desig que tot això sigui d'utilitat pel propi Consell Escolar i per a l'Administració Educativa. 


dijous, 22 de juliol de 2021

REUNIÓ DEL PLE

 Avui hem tengut reunió del Ple, on ha estat elegida com a Presidenta del CEIB: la senyora Josefa Costa Tur de COAPA.

Ara es comunicarà al conseller d'Educació i Formació Professional que la proposarà a la presidenta de Govern de les Illes Balears perquè sigui anomenada formalment.

Enhorabona!

dimecres, 7 de juliol de 2021

REUNIÓ DE LA CETPA

 Ahir va tenir lloc la darrera reunió de la CETPA, a la qual es va revisar i donar per acabat l'estudi sobre la "Participació de l'alumnat en el CEIB".

Amb posterioritat haurà de ser ratificat per la Comissió Permanent i aprovat en Ple.