diumenge, 5 de juliol de 2020

RESOLUCIÓ PROGRAMA INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA


RESOLUCIÓ DEL CEIB EN DEFENSA DEL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA DE LES ILLES BALEARS

El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), reunit en sessió plenària, vol expressar la seva opinió en relació amb els diferents casos d'abusos a menors succeïts a la nostra Comunitat Autònoma.

En primer terme manifestar la nostra més enèrgica condemna a totes aquelles persones que s'aprofiten de la seva situació de superioritat per abusar de persones menors d'edat, tant a les Illes Balears com a qualsevol altra banda del món. En segon terme manifestar la nostra solidaritat amb totes les víctimes d'aquest abús. Hem de reflexionar quan, com a societat i com Administració responsable de protegir els drets dels menors, no podem garantir la seguretat dels nostres infants tutelats. Cal  recordar que la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears ens especifica al seu article 3 que  “Qualsevol persona menor d’edat té dret que el seu interès superior es valori i es consideri primordial en totes les accions i decisions que el concerneixin, tant en l’àmbit públic com en el privat. En l’aplicació d’aquesta llei i la resta de normes que l’afectin, així com en les mesures relatives a les persones menors d’edat que adoptin les institucions, públiques o privades, els tribunals o els òrgans legislatius, l’interès superior de la persona menor preval sobre qualsevol altre interès legítim que hi pugui concórrer. Les limitacions a la capacitat d’obrar dels infants o els adolescents s’han d’interpretar de manera restrictiva i, en tot cas, sempre en l’interès superior de la persona menor d’edat”.

   Per això les Administracions Públiques, inclosa l'Administració Educativa té el deure de vetllar pel compliment d'aquests drets i, especialment, en aquells casos on aquests es trobin en risc per ser menors especialment vulnerables. Feines com les que exerceixen els/les tècnics/ tècniques d'intervenció sociocomunitària (TISOC) i els/les  educadors/educadores socials, entre d'altres, són un dels elements garantir que el compliment de drets es pugui produir. Només esmentarem que el Programa d'Intervenció Sociocomunitària en els centres educatius de secundària, neix amb la voluntat de crear un servei de prevenció selectiva adreçat a l’alumnat escolaritzat en instituts públics o sostinguts amb fons públics d’educació secundària de les Illes Balears,  del qual és intervenir interdisciplinàriament per reduir o eliminar les dificultats socials, educatives i els conflictes entre l’alumnat, les famílies i el personal del centre, millorar la convivència i evitar l’absentisme escolar i el fracàs acadèmic.

Per tot això, demanem a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que, dins del marc de les seves funcions i per fer real allò que la Llei 9/2019, de 19 de febrer, determina sobre l’atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, mantengui i reforci i doti dels recursos humans, tècnics i econòmics necessaris el Programa d'Intervenció Sociocomunitària en els centres educatius de secundària. És bàsic, ara més que mai, apostar per augmentar la plantilla de personal destinat a aquestes funcions als centres educatius que disposin d'aquest servei. És necessari que el Govern de les Illes Balears faci campanyes difusores del telèfon d'ajuda a la infància especialment en els centres educatius amb l’objectiu fonamental d'assistència als menors en situacions de vulnerabilitat urgents. També desenvolupar campanyes informatives a la resta de la societat, per conscienciar la ciutadania de les situacions que són clarament maltractament i abús i per tant, denunciable.