dissabte, 30 de maig de 2020

INFORMACIÓ


L'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 23 de maig),determina en relació als terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, el següent:
«Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.»
La disposició derogatòria única, apartat segon, del citat Reial decret 537/2020, de 22 de maig, estableix que:
«Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.»
En conseqüència, el Consell Escolar de les Illes Balears, a partir del dilluns, dia 1 de juny, recupera la seva activitat.

diumenge, 10 de maig de 2020

INFORMACIÓ

Encara que segueix l'estat d'alarma i vigents les disposicions addicionals tercera i cuarta (modificada) del RD 463/2020, poc a poc, s'entra en la des-escalada del confinament. Per això en el CEIB estam preparant la sortida per quan aquesta es pugui realitzar.

Actualment estam gestionant la contractació d'una plataforma que permeti sense interrupcions realitzar reunions via telemàtica. Aconseguit això, es realitzarà una reunió de la comissió permanent per a planificar el primer ple de la nova etapa.


No tenim dates però segurament la re-entrada serà a finals del mes de maig o a principis de juny.


Ben aviat informarem als membres del CEIB de tot això.


Confiam que tothom conservi la salut.