dijous, 29 de novembre de 2018

COMISSIÓ ESPECIFICA D'ORDENACIÓAvui ha tengut lloc una reunió de la COMISSIÓ ESPECIFICA D'ORDENACIÓ, a la qual s'han aprovar les aportacions per elaborar l'informe núm. 9/2018 sobre:

- Esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.

divendres, 23 de novembre de 2018

PLE PRESSUPOST

Ahir va tenir lloc el Ple sobre el pressupost de la conselleria de 2019. 
El conseller Martí March va exposar el contingut del pressupost i seguidament es va obrir un torn d'intervencions al respecte.
Acompanyant el conseller també foren presents: el secretari General, el director general de Planificació i Centres, la directora general de Personal Docent, la directora general de FP i Formació del Prefessorat i el director general d'Innovació i Partticipació.
A més de l'explicació del pressupost de 2019, el conseller va fer entrega d'un full on es detallava l'execució del pressupost tancat de l'any 2017 i va anunciar que quan tengués tancat l'any 2018 enviaria el full d'execució d'aquest exercici. 

dimecres, 21 de novembre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va te tenir lloc una reunió de la comissió permanent a la qual es va elegir el ponent i la ponència per a l'elaboració de l'informe 9/ 2018 sobre l'ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xxx de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.
També es va organitzar el ple de dia 22 on el conseller presentarà el pressupost de la Conselleria d'Educació i Universitat davant el CEIB.
dimecres, 14 de novembre de 2018

PLE DIA 14/11/181. Informacions del president:
- Obsequi a tots els membres del CEIB del llibre "Memòria de 75 anys d'Educació" per part de l'autor, senyor Bartomeu Rotger Amengual.
- Tramitació de la proposta del CEIB de la modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears. Situació actual.
- Dictamen de la ponència de la Comissió de Cultura del Parlament sobre el Pacte Educatiu. 
- En torn a aquest tema s'ha obert un torn de paraules.


3. Aprovació de l’Informe 6/2018 sobre l’Avantprojecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)


3. Aprovació de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per majoria simple, 16 vots a favor, 7 en contra i 3 en blanc)

6. Aprovació de l’Informe 8/2018 sobre l’avantprojecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)


divendres, 9 de novembre de 2018

LLIURAMENT D’EXEMPLARS DEL LLIBRE “Memòria, 75 anys d’educació”


L’exconseller Bartomeu Rotger Amengual ha donat 60 exemplars del llibre “Memòria, 75 anys d’educació a les Illes Balears” per fer-los arribar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears. 

El president del CEIB, Pere Carrió Villalonga, va agrair personalment  l’atenció que ha tingut amb aquesta institució el senyor Rotger en una reunió celebrada el dia 6 de novembre.