divendres, 7 de setembre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va haver-hi una reunió de la CP on es tractaren els temes següents:
- La realització d’unes jornades sobre “Participació i Consells Escolars” a celebrar a finals d’any.
- Aprovació per assentiment de l'informe 5/2018 sobre el Projecte Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears que s’eleva al ple.
- Aprovació per assentiment del Pla d’actuacions i avantprojecte de pressupost del CEIB corresponent a l’any 2019 que s‘eleva al ple.
- Aprovació per assentiment de l’ordre del dia del proper plenari que tendrà lloc el proper dia 27 de setembre.  
- Elecció dels ponents i comissió dels informes 6/2018 i 7/2018 que seran, respectivament, els president del CEIB, Sr. Pere Carrió, i el conseller del CEIB, Sr. Antoni Baos.
- També es va valorar l’escrit del conseller de data 13/07/2018 que dóna per conclòs el tràmit de consulta del Model Lingüístic Escolar de les Illes Balears.
- Finalment es va debatre la interpretació de l’article 35 del ROF del CEIB respecte a la majoria simple i/o absoluta de les votacions i es va trobar una solució provisional mentre s’arriba a un acord consensuat.