dimarts, 24 de maig de 2016

PLENARI 24 DE MAIG DE 2016

Avui ha tengut lloc una reunió del plenari on s'ha aprovat la Memòria de 2015, l'informe 6/2016 i una resolució que dóna suport a tres informes emesos pel plenari del Consell Escolar Insular d'Eivissa.
Com aspecte a destacar hem de dir que s'ha incorporat el president del Consell Escolar Insular d'Eivissa AlbertoTaranco.


Aquest és el darrer plenari que feim amb la composició actual i per això hem fet una fotografia que recorda el final d'aquest període. El proper plenari, convocat pel conseller s'Educació i Universitat serà constituent amb la nova composició.

dijous, 19 de maig de 2016

NOVA COMPOSICIÓ DEL CEIB

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

" Per això, es considera adequat que el Consell Escolar de les Illes Balears torni a tenir la mateixa composició que tenia en la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2000, composició que és la mateixa que la de l’apartat 1 de l’article 9 del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, abans de la modificació operada mitjançant la disposició final segona del Decret Llei 5/2012."
...
“1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les persones següents:
a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat.
b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats.
c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre concertat.
d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.
e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat.
f) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals.
g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals.
h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designades pel conseller.
i) Els presidents dels consells escolars insulars.
j) Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals -una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa- i una en representació de l’Ajuntament de Palma.
k) Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives.
l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució.
m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu.
n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.
o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears.”

 La Llei ha sortit en el BOIB d'avui i comença a vigir demà mateix:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10491/580371/llei-7-2016-de-17-de-maig-de-modificacio-del-text-

dimarts, 10 de maig de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENTAhir va tenir lloc una reunió de la CP on es va aprovar l'esborrany de Memòria del CEIB de 2015.  També es va aprovar l'esborrany de l'informe 6/2016 sobre estudis musicals.
Ambdós esborranys ara aniran al Plenari de dia 24 de maig.


Al marge d'això es varen tractar els temes de recomposició del CEIB, sobre la forma de treballar el Document de Pacte per l'Educació i  de qual iniciam l'estudi de l'ISE del curs 2013-2014 que s'està elebaorant.

dimecres, 4 de maig de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

El proppassat dilluns va tenir lloc una reunió de la Comissió Específica d'Ordenació que va revisar les aportacions a l'informe 6/2016 sobre l’esborrany de decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música (INFORME 6/2016). 
L'única aportació presentada fou acceptada i lam proposta d'informe fou aprovat i elevat a la Comissió Permanent del dia 9 del present.dimarts, 3 de maig de 2016

LLEI DEL CEIB


Avui el Parlament ha aprovat la modificació que recobra la composició del CEIB anterior a les retallades. 

Vots a favor 41
Vots en contra 2
Vots en blanc 0
Total 43

Enhorabona a tothom!