dimecres, 2 de desembre de 2015

PLE DIA 1 DE DESEMBRE


Els membres del CEIB
El conseller exposa el pressupost
Ahir, dia 1 de desembre, va tenir lloc una reunió del Ple de CEIB a la qual els principals punts foren la intervenció del conseller senyor Martí March que va exposar el projecte de pressupost de la conselleria d'Educació i Universitat per l'any 2016 i el debat i posterior aprovació de l'informe 6/2015 sobre l'organització i funcionament dels CEPs de les Illes Balears.
Miquel Oliver, ponent de l'informe

Es va agrair que el conseller exposàs les dades del pressupost amb temps i forma adequats, és a dir, abans de ser aprovat pel Parlament. El debat posterior fou ben profitós.

 

L'informe sobre l'ordre reguladora dels CEPs fou aprovat per unanimitat.