dissabte, 15 d’agost del 2015

PRINCIPALS COMPETÈNCIES DEL CEIB

El Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes següents:
1. Les bases i els criteris per a la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears.
2. Els avantprojectes de llei que en matèria educativa el Govern de les Illes Balears es proposi d’elevar al Parlament per a la seva aprovació.
3. Els projectes de decret elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa.
4. La creació de centres docents experimentals de règim especial.
5. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
6. Els plans de renovació i d’innovació educativa i els de formació permanent del professorat.
7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació en la realitat les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
8. Les disposicions i les actuacions generals adreçades a l’assoliment dels objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.
9. Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc de les Illes Balears.
10.Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi d’acord amb les competències de les Illes Balears.
11.Les propostes de convenis o acords amb altres administracions autonòmiques o amb l’Estat que afectin l’àmbit de l’educació.