divendres, 14 d’agost de 2015

EL FUNCIONAMENT DEL CEIB

El Consell Escolar de les Illes Balears, d'acord amb la legislació vigent, realitza les seves activitats amb acords presos a les reunions del Ple, a proposta de la Comissió Permanent.
A l'objecte de preparar els informes que se sotmeten a la consideració del Ple, la Comissió Permanent designa comissions específiques de treball i estudi dinamitzades per un ponent, també designat per la Comissió Permanent.
Tenen representació en el Consell Escolar quinze sectors del món educatiu, d'acord amb l'article 9 de la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balear. El nomenament dels titulars i suplents del Ple es fa mitjançant Ordre del conseller d'Educació i Cultura, a proposta dels mateixos sectors educatius, elevada pel president del CEIB.
Tenen representació en el Consell Escolar quinze sectors del món educatiu, d'acord amb l'article 9 de la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balear. El nomenament dels titulars i suplents del Ple es fa mitjançant Ordre del conseller d'Educació i Cultura, a proposta dels mateixos sectors educatius, elevada pel president del CEIB.
Normativa
Disposició addicional dotzena. Cessament dels membres del Consell Escolar de les Illes BalearsDisposició transitòria segona. Constitució del Consell Escolar de les Illes BalearsDisposició final segona. Modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre