dissabte, 15 d’agost de 2015

ALLÒ QUE DEIEM L'ANY 2011

Per veure'l més gros pitja damunt el text
Full informatiu 3/2011

PRINCIPALS COMPETÈNCIES DEL CEIB

El Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes següents:
1. Les bases i els criteris per a la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears.
2. Els avantprojectes de llei que en matèria educativa el Govern de les Illes Balears es proposi d’elevar al Parlament per a la seva aprovació.
3. Els projectes de decret elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa.
4. La creació de centres docents experimentals de règim especial.
5. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.
6. Els plans de renovació i d’innovació educativa i els de formació permanent del professorat.
7. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació en la realitat les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.
8. Les disposicions i les actuacions generals adreçades a l’assoliment dels objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.
9. Els criteris generals per al finançament dels centres públics i de la concertació amb els centres privats, dins el marc de les Illes Balears.
10.Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi d’acord amb les competències de les Illes Balears.
11.Les propostes de convenis o acords amb altres administracions autonòmiques o amb l’Estat que afectin l’àmbit de l’educació.

divendres, 14 d’agost de 2015

EL FUNCIONAMENT DEL CEIB

El Consell Escolar de les Illes Balears, d'acord amb la legislació vigent, realitza les seves activitats amb acords presos a les reunions del Ple, a proposta de la Comissió Permanent.
A l'objecte de preparar els informes que se sotmeten a la consideració del Ple, la Comissió Permanent designa comissions específiques de treball i estudi dinamitzades per un ponent, també designat per la Comissió Permanent.
Tenen representació en el Consell Escolar quinze sectors del món educatiu, d'acord amb l'article 9 de la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balear. El nomenament dels titulars i suplents del Ple es fa mitjançant Ordre del conseller d'Educació i Cultura, a proposta dels mateixos sectors educatius, elevada pel president del CEIB.
Tenen representació en el Consell Escolar quinze sectors del món educatiu, d'acord amb l'article 9 de la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balear. El nomenament dels titulars i suplents del Ple es fa mitjançant Ordre del conseller d'Educació i Cultura, a proposta dels mateixos sectors educatius, elevada pel president del CEIB.
Normativa
Disposició addicional dotzena. Cessament dels membres del Consell Escolar de les Illes BalearsDisposició transitòria segona. Constitució del Consell Escolar de les Illes BalearsDisposició final segona. Modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

dijous, 13 d’agost de 2015

RECORDANT LA PRIMERA CONSTITUCIÓ DEL CEIB

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari dins l'àmbit territorial de les Illes Balears i organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l'àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l'ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l'educació.
L'activitat del Consell Escolar de les Illes Balears es va iniciar oficialment amb la celebració de l'acte constitutiu, que va tenir lloc el 23 de març de 2001 a la Capella del Consolat de Mar, seu de la Presidència del Govern de les Illes Balears.
Va presidir l'acte constitutiu el Molt Honorable Senyor Francesc Antich Oliver, president del Govern de les Illes Balears, i va comptar amb la intervenció de l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura.
Assistiren a l'acte els membres del Consell Escolar nomenats, els representants de la Conselleria d'Educació i Cultura i membres de la comunitat educativa convidats expressament, així com el president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Felicià Fuster Jaume.

D'acord amb el desenvolupament de l'acte, el portaveu de la Presidència del Govern de les Illes Balears llegí l'Acord del Consell de Govern pres en la sessió de 16 de març de 2001 pel qual es feien els nomenaments següents:
  • Bernat Sureda Garcia, president del Consell Escolar de les Illes Balears, per un període de 4 anys
  • Amador Alzina Sans, vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears, per un període de 4 anys.
Tot seguit, el president del Govern de les Illes Balears signà els decrets d'ambdós nomenaments. A continuació, el secretari llegí els nomenaments continguts a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 12 de març de 2001 i declarà constituït el Consell Escolar de les Illes Balears.
Després prengueren la paraula el conseller d'Educació i Cultura i el president del Consell Escolar.
Finalment, intervingué el president del Govern de les Illes Balears, que tengué mots d'agraïment i encoratjament cap als membres del Consell Escolar, i que clogué la sessió.

dimecres, 12 d’agost de 2015

NOMENAT EL NOU EQUIP QUE PRESIDIRÀ EL CEIB

El Consell de Govern del divendres dia 7 d'agost va fer els nomenaments del President i Vicepresidenta del CEIB.   
.
 
El president serà Pere J. Carrió Villalonga, inspector actualment jubilat i membre d'ADIDE (Associació d'Inspectors d'Educació).
Fou president del CEIB en el periode de 2007 a 2011.


 
La vicepresidenta serà Joana Maria Mas, directora del CEIP Ses Rotres Velles de Calvià i actual Presidenta de l'Associació de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària (ADIPMA).