dimecres, 23 de febrer de 2011

Presentació de l'ISE a Formentera

Avui ha tingut lloc la presentació de l'ISE davant el Consell Escolar de Formentera.
S'han presentat les dades generals de l'informe i les principals mesures a prendre i les dades més destacables en relació a l'illa de Formentera.

La presentació s'ha realitzat en el marc de la reunió que avui tenia el Consell Escolar de Formentera.


(La fotografia correspon a la presentació del Pla pilot de Contractes - Programa per a la millora de l’èxit escolar)

diumenge, 20 de febrer de 2011

Entrevista a Pere Carrió

PRESENTACIÓ DE L'ISE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MENORCA


A l'inici de l'acte el conseller de Culltura, Joan Lluís Torres, va presentar els membres de la mesa: (d'esquerre a dreta) Pere Carrió, president del CEIB, Carmen Maestro, presidenta del Consell Escolar de l'Estat i Amador Alzina, president del Consell Escolar de Menorca.
En primer lloc se donaren unes pinzellades de l'estructura de l'informe i de les dades principals que hi figuren. També s'indicaren les principals conclusions i recomanacions.
La segona part se va dedicar a comentar les dades de Menorca, en relació a resultats i a implantació del català. Aquestes foren les informacions més detacades per la premsa.

Notícia a la premsa:
Ultima Hora Menorca (19/02/11)
Diario de Menorca (20/02/11)

PRESENTACIÓ DEL'ISE A MENORCA

Abans de la presentació es va tenir una entrevista amb el president del Consell de Menorca, Marc Pons on se comentaren aspectes generals de la situació del sistema educatiu a Menorca.
A la fotografia, el conseller de Cultura, Joan Lluís Torres, el president del CEIB, Pere Carrió, el president del Consell De Menorca, Marc Pons, la presidenta del Consell Escolar de l'Estat, Carmen Maestro i el president del Consell Escolar de Menoraca, Amador Alzina.

dijous, 17 de febrer de 2011

PRESENTACIÓ DE L'ISE A EIVISSA


"El presidente del Consell Escolar de Balears (CEIB), Pere Carriò, aludió a estos datos recordando que «Balears está por debajo de la media estatal y Eivissa, también; es una de las mejoras que se ha de conseguir». Entre los factores que inciden en este bajo rendimiento, Carrió aludió a la interinidad del profesorado, un 30% en Primaria y un 45% en Secundaria.
No obstante, subrayó que no sólo es un factor sino que influyen varios, por lo que incidió en la necesidad de que se hagan planes estratégicos para la mejora del rendimiento escolar en los que intervengan, no solo la administración, sino también la sociedad. «Hemos de ser conscientes de que tenemos malos resultados académicos, hemos de reflexionar y hacer todos autocrítica, como el profesorado, las administraciones, los padres», añadió Edelmiro Fernández, miembro del CEIB."
(ÚLTIMA HORA, IBIZA Y FORMENTERA, 17/02/2001)

dimecres, 16 de febrer de 2011

La radiografía de la educación en Balears

(ÚLTIMA HORA, 16 de febrero de 2011)

EDITORIAL

La radiografía de la educación en Balears

El informe del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es la última ra­diografía de la situación de la ense­ñanza en las Islas, que revela la necesidad de una urgente intervención de la Adminis­tración para paliar las deficiencias que po­nen de manifiesto algunos datos.
Una comu­nidad que se vanagloriaba de poseer un ele­vado nivel de vida no puede soportar que hasta el 44 por ciento de su población entre 18 y 24 años carezca de titulación secundaria o que la tasa de suspensos en Bachilleráto esté en orno al 30 por ciento. Son sólo algu­nos índices, quizá los más representativos, que ponen de manifiesto el nivel en que se encuentra la educación en Balears en sus di­ferentes niveles.
Las razones, con toda segu­ridad, son múltiples. Sin querer ser exhaus­tivos, es innegable que la heterogeneidad de procedencias de nuestros escolares, el nota­ble incremento de la matriculación en los úl­timos años junto con la escasez de medios conforman un cóctel que hace que los resul­tados de la labor de nuestros docentes se acaben resintiendo. Se puede añadir, coino se ha citado en numerosas ocasiones, un en­torno social y económico poco exigente en cuanto a la formación.
La próxima confrontación electoral del mes de mayo es una oportunidad única pa­ra calibrar el interés que las diferentes for­maciones políticas tienen, en función de sus programas electorales, para resolver el pro­blema de la enseñanza. Al margen de las re­comendaciones del Consell, algunas tan ló­gicas como la distribución equitativa entre centros públicos y concertados del alumna­do inmigrante, no cabe duda de que la edu­cación debería ser el tema central de la polí­tica balear de los próximos años.

dimarts, 15 de febrer de 2011

Presentació Informe Sistema Educatiu 2008-2009


PRESENTACIÓ

El Consell Escolar de les Illes Balears ha elaborat el tercer informe del sistema educatiu de la nostra comunitat autònoma, corresponent al curs 2008-2009. Aquest estudi ha estat realitzat a partir de les dades obtingudes de diferents administracions educatives, així com d’altres institucions i organismes, i en base a la informació estadística recollida el CEIB, mitjançant un procediment essencialment participatiu de tots els sectors que el constitueixen, les ha valorat i transformat en conclusions i recomanacions aprovades amb el màxim consens.

Les dades quantitatives que inclou l'informe, totes elles relatives als elements o aspectes que conformen el nostre sistema educatiu, constitueixen en si mateixes una selecció significativa d'indicadors en educació útils per a la presa de decisions. El nostre treball té el valor afegit de la continuïtat, en ser el tercer informe, la qual cosa ens ha permès la comparació de dades i l'estudi de la seva evolució. També té el valor afegit de la interrelació d’aquestes dades, que atorga una perspectiva dels diferents elements que configuren el sistema escolar de manera combinada.

L'informe està estructurat en sis capítols. Comença pel capítol 0. PANORÀMICA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, que presenta, de manera molt resumida, informació sobre les administracions competents en matèria educativa i les principals normes que s'han regulat en relació a la implantació del sistema escolar propi. A continuació, amb una estructura similar als informes anteriors, trobarem els capítols dedicats als elements del sistema educatiu:

- Capítol 1. DADES GENERALS, que presenta dades del context o medi on s'insereix el nostre sistema educatiu: demografia, economia, despesa pública en educació i nivell d'estudis.

- Capítol 2. ALUMNAT, que inclou dades de matrícula, ràtios, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i estranger, resultats acadèmics i ús de la llengua catalana en els ensenyaments preobligatoris, obligatoris i postobligatoris.

- Capítol 3. CENTRES, amb dades relatives als centres de règim general i de règim especial, programes internacionals, TIC, centres ecoambientals, camps d’aprenentatge, AMIPA, associacions d’alumnes, consells escolars i selecció de directors i directores, entre d’altres.

- Capítol 4. PROFESSORAT I PAS, dedicat al personal docent, que inclou estadístiques sobre el nombre de professors i professores en els diferents règims d’estudis i cossos docents, així com informació del personal d’administració i serveis.

- Capítol 5, ANÀLISI D’ALGUNS DELS TEMES MÉS IMPORTANTS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, EN REFERÈNCIA ALS OBJECTIUS 2010 DE LA UNIÓ EUROPEA, amb informació sobre educació infantil de primer cicle, abandonament escolar primerenc, alumnat graduat en ESO i titulat en ensenyaments postobligatoris i despesa pública en educació en relació al PIB.

Finalment, el capítol 6, és un extracte de les recomanacions dels anteriors capítols que es concreten en les MESURES URGENTS que proposam per a la millora del nostre sistema educatiu, que conclou amb un memoràndum amb propostes anteriors que encara resten pendents d’intervenció.

Per acabar, vull agrair a totes institucions i organismes que han fet possible aquest informe, així com a totes les persones i entitats que han participat o col·laborat en la seva elaboració.

Pere J. Carrió Villalonga

President

divendres, 11 de febrer de 2011

El consell escolar de les Illes Balears presenta l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2008-2009 al conseller Bartomeu Llinàs

El president del Consell Escolar de les Illes Balears, Pere Carrió, la vicepresidenta, Graciliana Pascual i el secretari Mateu Tomàs han presentat l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2008-2009 al conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs.

L'informe està estructurat en sis capítols. Comença pel capítol 0. PANORÀMICA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, que presenta, de manera molt resumida, informació sobre les administracions competents en matèria educativa i les principals normes que s'han regulat en relació a la implantació del sistema escolar propi. A continuació, amb una estructura similar als informes anteriors, trobarem els capítols dedicats als elements del sistema educatiu:

- Capítol 1. DADES GENERALS, que presenta dades del context o medi on s'insereix el nostre sistema educatiu: demografia, economia, despesa pública en educació i nivell d'estudis.

- Capítol 2. ALUMNAT, que inclou dades de matrícula, ràtios, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i estranger, resultats acadèmics i ús de la llengua catalana en els ensenyaments preobligatoris, obligatoris i postobligatoris.

- Capítol 3. CENTRES, amb dades relatives als centres de règim general i de règim especial, programes internacionals, TIC, centres ecoambientals, camps d’aprenentatge, AMIPA, associacions d’alumnes, consells escolars i selecció de directors i directores, entre d’altres.

- Capítol 4. PROFESSORAT I PAS, dedicat al personal docent, que inclou estadístiques sobre el nombre de professors i professores en els diferents règims d’estudis i cossos docents, així com informació del personal d’administració i serveis.

- Capítol 5, ANÀLISI D’ALGUNS DELS TEMES MÉS IMPORTANTS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, EN REFERÈNCIA ALS OBJECTIUS 2010 DE LA UNIÓ EUROPEA, amb informació sobre educació infantil de primer cicle, abandonament escolar primerenc, alumnat graduat en ESO i titulat en ensenyaments postobligatoris i despesa pública en educació en relació al PIB.

Finalment, el capítol 6, és un extracte de les recomanacions dels anteriors capítols que es concreten en les MESURES URGENTS que proposam per a la millora del nostre sistema educatiu, que conclou amb un memoràndum amb propostes anteriors que encara resten pendents d’intervenció.

dijous, 10 de febrer de 2011

FADAE / ESTUDIANTS REPREN L'ACTIVITAT

Dissabte passat tingueren lloc una jornades de FADAE/ CANAE on se posaren les arrels per a reprendre l'activitat de la federació d'associacions d'estudiants de les Illes Balears. Desitjam que ben aviat s'incorporin al CEIB.

Reunió de la comissió permanent

El proppassat dia 4 tingué lloc una reunió de la comissió permanent, a la qual s'aprova l'informe 1/2011, sobre provés d'accés a ensenyaments artístics de grau i el document de propostes sobre el decret d'avalauació i certificació de coneixements de català.

dimarts, 1 de febrer de 2011

PLE DEL CEIB - 31 DE GENER 2011

Ahir va tenir lloc un ple del CEIB on se tractaren els temes següents:
- En primer lloc, la secretària general, senyora Catalina Morey i la directora general, Elvira Badia, exposaren els aspectes més relevants dels pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultura i la planificació d'actuacions sobre construccions escolars "Construim el futur".
- A continuació se debaté i aprovà l'informe 7/2010, sobre el decret que regula l'atenció a la diversitat i orientació educativa.
- També s'aprovaren els informes 11/2010, 12/2010 i 13/2010.
- Finalment també s'aprovà l'ISE III que fa el CEIB sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears.