divendres, 11 de febrer de 2011

El consell escolar de les Illes Balears presenta l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2008-2009 al conseller Bartomeu Llinàs

El president del Consell Escolar de les Illes Balears, Pere Carrió, la vicepresidenta, Graciliana Pascual i el secretari Mateu Tomàs han presentat l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2008-2009 al conseller d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs.

L'informe està estructurat en sis capítols. Comença pel capítol 0. PANORÀMICA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, que presenta, de manera molt resumida, informació sobre les administracions competents en matèria educativa i les principals normes que s'han regulat en relació a la implantació del sistema escolar propi. A continuació, amb una estructura similar als informes anteriors, trobarem els capítols dedicats als elements del sistema educatiu:

- Capítol 1. DADES GENERALS, que presenta dades del context o medi on s'insereix el nostre sistema educatiu: demografia, economia, despesa pública en educació i nivell d'estudis.

- Capítol 2. ALUMNAT, que inclou dades de matrícula, ràtios, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i estranger, resultats acadèmics i ús de la llengua catalana en els ensenyaments preobligatoris, obligatoris i postobligatoris.

- Capítol 3. CENTRES, amb dades relatives als centres de règim general i de règim especial, programes internacionals, TIC, centres ecoambientals, camps d’aprenentatge, AMIPA, associacions d’alumnes, consells escolars i selecció de directors i directores, entre d’altres.

- Capítol 4. PROFESSORAT I PAS, dedicat al personal docent, que inclou estadístiques sobre el nombre de professors i professores en els diferents règims d’estudis i cossos docents, així com informació del personal d’administració i serveis.

- Capítol 5, ANÀLISI D’ALGUNS DELS TEMES MÉS IMPORTANTS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, EN REFERÈNCIA ALS OBJECTIUS 2010 DE LA UNIÓ EUROPEA, amb informació sobre educació infantil de primer cicle, abandonament escolar primerenc, alumnat graduat en ESO i titulat en ensenyaments postobligatoris i despesa pública en educació en relació al PIB.

Finalment, el capítol 6, és un extracte de les recomanacions dels anteriors capítols que es concreten en les MESURES URGENTS que proposam per a la millora del nostre sistema educatiu, que conclou amb un memoràndum amb propostes anteriors que encara resten pendents d’intervenció.