dissabte, 1 de març de 2008

Plenari del 29 de febrer 2008


A les 10:30 hores del 29 de Febrer del 2008, s'ha reunit el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a l'IES Juníper Serra de Palma, sota la presidència del sr. Pere Carrió, i amb la presència del 90 per cent dels seus membres.
El Ple ha pres els següents acords:
S'ha ratificat la proposta de tres membres per a la Comissió d'Experts de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, formada pels srs. Pere Carrió, president del CEIB; Edelmiro Fernández, representant del professorat; Fernando Martín, representant dels pares i mares. El resultat de la votació ha estat el següent: 29 a favor, 1 en contra i 5 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 1/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments d'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 5 en contra i 5 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 2/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 6 en contra i 4 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 3/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les illes Balears, amb els següents vots: 29 a favor, 6 en contra i 4 en blanc.
S'ha aprovat l'informe 4/2008 sobre el projecte de Decret pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnat als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb els següents vots: 26 a favor, 6 en contra i 6 en blanc.
El plenari s'ha aixecat a les 13:30 hores.
Els informes seran tramesos a la conselleria d'Educació i Cultura els propers dies.

............
Vegeu "notícies a la premsa" en aquest ceiBlog