dimecres, 12 de desembre de 2007

Del ple de dia 12 del 12

El darrer ple de l'any 2007 ha tingut lloc a l’IES Juníper Serra de Palma, aproximadament entre les deu i mitjà i les tretze hores i trenta minuts.
A la primera part de la sessió s’han aprovat les actes dels plens anteriors, el projecte de pressupost del Consell Escolar i ha tingut lloc la presa de possessió de nous membres. També s’ha informat sobre les reunions preparatòries del XVIII encontre de consells escolars que tindrà llloc a Bilbao en el mes de maig de 2008; sobre l’assistència al seminari sobre “Ciudades Educativas”, organitzat pel Consell Escolar de l’Estat; i sobre la creació, per part de la comissió permanent, de la subcomissió tècnica per a l’elaboració de l’informe sobre el sistema educatiu de les Illes Balears.
A continuació, i com a punt més important de l’ordre del dia, la Honorable consellera d’Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés, ha presentat al Consell Escolar el pressupost del departament per l’any 2008 i ha contestat distintes i molt interessants preguntes dels assistents. La tònica general ha estat de satisfacció per la forma i cura de la documentació i explicació donades.
Després d’un interessant break-cofee que ha servit per a un més que interessant intercanvi de salutacions i opinions entre els presents, s’ha continuat el ple amb la ratificació de l’elecció de la membre suplent del sector de professorat en la comissió permanent i amb el debat i aprovació de l’informe 10/2007 sobre la creació de l’Institut de la Convivència, amb un sol vot en blanc.
Finalment, en el torn obert de paraules, s’ha proposat per varis membres del consell que se demani a la conselleria i al govern, el compliment complet de l’acord signat pels sindicats amb l’anterior govern en relació a l’ensenyament privat.
Tot seguit, el president ha donat les bones festes i ha tancat l’acte.
S'ha agraït a la seva directora, les facilitats donades per a la cel·lebració del ple en l'IES Juníper Serra.
Noticia a la premsa local