divendres, 5 de març de 2021

REUNIONS DEL PLE

Els passats dies 3 i 4 de març varen tenir lloc dues reunions del ple del CEIB a les quals es va aprovar per assentiment el projecte 5/2020 sobre els ensenyaments a distància i semi presencials (IEDIB) i també el projecte 6/2020 sobre l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears.

Respecte al darrer projecte s'ha de dir que va haver-hi nombroses i complicades esmenes que feren difícil arribar a acords consensuats.

Finalment, l'Informe 6/2020 sobre  l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears fou aprovat per majoria.