divendres, 20 de març del 2020

OFICINA TANCADA


INFORMACIÓ IMPORTANT
.
El Reial decret 463/2020, de 14 març (BOE núm. 67, de 14 de març), ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons l’article 2 del Reial decret, aquesta declaració afecta tot el territori nacional.

D’altra banda, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera i quarta, s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic, així com els relatius a caducitat i prescripció. En conseqüència, s’entenen suspesos temporalment els terminis per sol•licitar i emetre dictamen del Consell Escolar de les Illes Balears. El còmput d’aquests terminis es restablirà quan perdi vigència el Reial decret o les pròrrogues que s’adoptin.

Per aquest motiu, les oficines del Consell Escolar de les Illes Balears romandran tancades al públic durant el període de vigència del Reial decret 463/2020. Per a qualsevol tipus d’informació, cal dirigir-se a ceib.caib@gmail.com