dimecres, 15 de maig de 2019

REUNIÓ DEL PLE

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB a la qual va esser aprovat l'informe 4/2019, sobre el projecte de decret pel qual es modifiquen els requisits mínims dels centres del primer cicle d'educació infantil.


Després de debatre les esmenes d'EC-ECIB, algunes de les qual foren acceptades, es va votar la globalitat de l'informe amb el resultat favorable, per unanimitat dels presents.

dissabte, 11 de maig de 2019

REUNIÓ ACTUACIONS DIE I IAQSE

Ahir, dia 10 de maig, va tenir lloc una reunió a la qual el cap del Departament d'Inspecció Educativa, senyor Antoni Arbós i el Director de l'IAQSE, senyor Pere Moyà, exposaren el programa següent:
SEGUIMENT DEL PLA D’ÈXIT EDUCATIU A CÀRREC DEL DEPARTAMENT D’INSPECCIÓ EDUCATIVA (DIE) I DE L’INSTITUT D’AVALUACIÓ I QUALITAT (IAQSE).
 
- Presentació

- Directrius del Pla d'Actuació del DIE 2015-2019

- Pla d'Èxit Educatiu: Principals actuacions del DIE

- Anàlisi dels resultats acadèmics en el període 2010-2018


L'exposició va anar seguida d'un debat amb preguntes dels assistents.El president del CEIB, en nom de tots els membres de l'organisme, va agrair la compareixença.  

dilluns, 6 de maig de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui ha tengut lloc una reunió de la CP a la qual  s'ha informat sobre les passes fetes per a la constitució del CEIB a partir del canvis establerts a la nova llei que el regula. 


També s'han recollit les aportacions a l'informe 4/2019 sobre Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil per part de la ponent Sra. Joana Maria mas.
Per altra banda s'ha informat que la reunió del CEIB amb el títol "Seguiment del Pla d’Èxit Educatiu a càrrec del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) i de l’Institut d’Avaluació i Qualitat (IAQSE" tendrà lloc el divendres, dia 10, horabaixa.Finalment s'ha decidit que el proper ple tendrà lloc el proper dia 14, horabaixa.