dimecres, 10 d’abril de 2019

MEMÒRIA DE CONVIVEXIT


RESOLUCIÓ PLE

RESOLUCIÓ DEL CEIB DE CONDEMNA DE LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA TASCA DOCENT

  Malauradament, s’ha pogut comprovar que, coincidint amb el començament de la precampanya electoral, alguns líders polítics han fet declaracions qüestionant el funcionament dels centres de les Illes Balears i acusant els docents d’adoctrinament. El to d’aquestes acusacions és cada vegada més capciós i difamatori. En aquests atacs, l’objectiu és sobretot l’ensenyament i l’ús com a llengua vehicular de la llengua pròpia: el català.
 Cal recordar que la llengua és una eina de comunicació i un element de cohesió social i no un instrument d’enfrontament i que, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es fomenta la pluralitat lingüística que tant ens enriqueix. Per tant, aquests tipus de declaracions no fan més que intentar sembrar conflictivitat i crispació en la comunitat educativa i en els centres, fent malbé la convivència existent.
 És per això que el Consell Escolar de les Illes Balears manifesta el seu més ferm rebuig a aquest tipus de pràctica que utilitza l’educació i la llengua com a eines polítiques i de confrontació.
 Reiteram la nostra condemna de qualsevol campanya de desprestigi de la tasca docent com a estratègia política. El debat polític sobre l’educació ha de ser constructiu i buscar consensos, no confrontació.
 Exigim, als representants de tots els partits polítics, responsabilitat i respecte cap a la comunitat educativa, recordant-los que la convivència en els centres educatius s’ha de posar per damunt d’interessos partidistes.

[Aquesta resolució ha estat tramesa als mitjans de comunicació i als partits polítics]

REUNIÓ DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB on es varen aprovar per assentiment els informes 2 i 3 de 2019:
- Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
- Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.

També, per assentiment es va aprovar una resolució que reitera la condemna de la campanya de desprestigi de la tasca docent, feta per part de representant d'alguns partits polítics.


En el mateix ple es va presentar la Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar per part de la directora de l'organisme, Sra. Marta Escoda, seguit d'un interessant debat sobre el tema. 

dimarts, 9 d’abril de 2019

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DELS CONSELLS ESCOLARS

Publicada la modificació de la Llei dels Consells Escolars, ara correspon iniciar el procediment que acabarà abans de tres mesos (5 de juliol) amb la constitució de organisme amb la nova composició i amb una presidència elegida pels membres que hi formaran part.
La llei la trobareu en aquest enllaç: