divendres, 24 de novembre de 2017

RESOLUCIONSDia 22 de novembre, en la reunió del Ple del CEIB, es varen aprovar dues resolucions: una sobre el posicionament del CEIB davant la campanya de desprestigi de la comunitat educativa i l’altra sobre la necessitat que el pressupost de la Conselleria d’Educació i Universitat no sigui inferior als mil milions d’euros.


RESOLUCIÓ SOBRE EL POSICIONAMENT DEL CEIB DAVANT LA CAMPANYA DE DESPRESTIGI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
   
El Plenari del CEIB vol manifestar la seva defensa de la contribució a la cohesió social de les associacions de pares i mares d'alumnes i de la professionalitat dels seus docents al si dels centres docents.
Denunciam i rebutjam la campanya de desprestigi plena de calúmnies i difamacions efectuades des de determinats sectors polítics cap a la comunitat educativa, impròpia de partits democràtics.
El nostre sistema educatiu s'ha dotat dels mecanismes que garanteixen els valors i els drets democràtics. L'atac que patim és també un atac a aquests valors i llibertats que protegim i en les que educam segons ens marquen les normatives educatives.
Finalment volem denunciar que aquesta estratègia de desprestigi és una pèssima praxi política que no es mereix cap component del nostre sistema educatiu, especialment els alumnes i les seves famílies.RESOLUCIÓ DEL CEIB SOBRE LA NECESSITAT QUE EL PRESSUPOST DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT NO SIGUI INFERIOR ALS MIL MILIONS D’EUROS

Atès la naturalesa del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) recollida a l’article 1 del Reglament d’organització i funcionament de l’organisme i segons la qual és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears, en tot aquell aspecte que faci referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari de la nostra comunitat.
Atès el contingut de l’article 4, sobre Informacions preceptives, relacionat amb l’obligació del titular de la conselleria competent en matèria d’educació d’informar el CEIB sobre l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte del pressupost de la Conselleria previst per a l’any següent. 
Aquest Ple aprofitant la presència del Sr. Martí March es considera amb el dret i l’obligació de transmetre al titular de la Conselleria d’Educació i Universitat, a la presidència del govern autonòmic, a la presidència del Parlament de Illes Balears i a totes les forces polítiques amb representació parlamentària i responsabilitat política sobre l’aprovació dels propers pressupostos autonòmics, la necessitat d’establir una inversió adequada i suficient per a l’atenció de l’àmbit educatiu en tota la seva extensió.

   El CEIB no ignora ni les dificultats econòmiques pròpies de les Illes ni la realitat del dèficit en el finançament estatal per la nostra comunitat autònoma que fa que exigim la dignificació de la inversió estatal sobre la nostra comunitat autònoma, i que aquestes qüestions no faciliten la nostra petició però tampoc no podem oblidar les promeses electorals amb què els partits que avui governen varen guanyar la confiança de la majoria de la ciutadania per a la materialització d’un canvi polític i les necessitats amb les que es troba el nostre sistema en l'actualitat que fan que els recursos destinats no siguin els suficients per solucionar les demandes plantejades.
Recordem igualment que no és la primera vegada que aquest Ple fa aquesta petició i que, fins ara, no ha estat atesa de la forma que voldríem i necessitem.

   Finalment, per no deixar aquesta petició en una declaració inconcreta i purament política, consideram que, atesos els percentatges que indicaven els distints programes electorals i tenint en compte que hem de plantejar una progressió raonable de la inversió, la partida que aquest govern hauria de preveure per a la Conselleria d’Educació i Universitat no hauria de ser inferior a 1000 milions d’euros per al pressupost del 2018 (3,6% del PIB del 2015).