dimecres, 16 de setembre de 2015

PRESA POSSESSIÓ 2015

Benvingudes i benvinguts a aquest acte protocol·lari però a la vegada emotiu. La vicepresidenta i jo hem pres possessió dels nostres càrrecs com a mostra que acceptam un repte que no és petit i que anam per feina.
En primer lloc volem agrair la confiança que ha depositat en nosaltres la presidenta  i tot el govern a proposta del conseller d’Educació i Universitat. Volem pensar que han encertat en l’elecció i que no els defraudarem.
En segon lloc volem agrair a totes i tots els assistents a aquest acte pel suport que ens donau amb la vostra companyia.
En tercer lloc volem agrair a les nostres famílies que també han acceptat el càrrec i la càrrega  que això ocasionarà al temps familiar  que es perdrà.
Una reflexió adient que m’han fet i que segurament bastants dels presents compartiu és com és que ara que estic jubilat i puc gaudir d’allò que els italians anomenen “il dolce far niente” que, en el meu cas, consisteix principalment en tenir cura de l’hortet, escoltar música clàssica i observar les petites criatures del món, m’afic en aquest embolic. La resposta és senzillament per responsabilitat. Aspecte que compartesc amb la Vicepresidenta. No ens hem pogut negar a participar en recobrar una part del món perdut. Quatre anys de malmenar el sistema educatiu han fet molt de mal al Consell Escolar de les Illes Balears que és el principal organisme de representació de la comunitat educativa. Quatre anys que ens han malferit  i ara volem esser presents en la seva recuperació.
Allò que podem aportar no és molt però és tot el que tenim: coneixement i experiència. Potser  també podrem aportar la qualitat del seny necessari per a facilitar el diàleg i el consens.
Allò que necessitam, i sabem que la tendrem, és la col·laboració i la responsabilitat dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears per a du endavant la important tasca que haurem de realitzat, sobretot per a recobrar el prestigi perdut.
Allò que demanam al Govern és que actuï d'acord amb el que diu l’article 14 del Decret legislatiu 112/2011, modificat pel Decret llei 5/2012 , regulador:
“ 1. El Consell Escolar de les Illes Balears ha de comptar  amb els recursos personals i materials necessaris per al compliment de les seves funcions. 2. Es faculta el Govern de les Illes Balears per habilitar els crèdits necessaris per al funcionament del Consell escolar de les Illes Balears. Així mateix potser no està de més recordar l’article 13. 3 que diu “L’administració ha de facilitar  la documentació i la informació necessàries per a l’exercici de les seves funcions”.
Amb tot això i aplicant l'article 5è “El Consell Escolar de les Illes Balears ha d'exercir les seves funcions amb l'autonomia necessària per tal de garantir la seva objectivitat i independència, de moment, ens conformam.
A més de les tasques que té encomanades per llei, el Consell Escolar haurà de proposar la seva pròpia transformació en un organisme més participatiu i més democràtic de manera que es converteixi en un veritable parlament escolar .
També tendrà la responsabilitat de treballar per aconseguir  elaborar un Pacte per l’Educació que possibiliti, en el futur, al govern, assolir un Pacte Polític que cristal·litzi amb una llei d'Educació de les Illes Balears.
No és gens fàcil tot això. Per aconseguir-ho caldrà voler compartir i sumar . Només el temps ens donarà la resposta.
Per acabar voldria expressar el nostre desig que al final, la  comunitat educativa es sentís convençuda que  per part de tothom s’ha fet el màxim esforç per a millorar el nostre sistema educatiu i, tot recuperant, una frase meva que cita el llibre “Cap a una Reforma Educativa” de Bartomeu Rotger Amengual: “En educació, com a tants àmbits socials, no hi ha solucions fàcils, ni respostes màgiques. El que hi ha és el treball de cada dia i la voluntat de millorar, pas a pas”.ALBUM FOTOGRÀFIC