divendres, 15 de maig de 2009

EL XIX ENCONTRE DE CONSELLS ESCOLARS

L'APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA
Els XIX "Encontres" dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat han tingut lloc a la ciutat de Càceres (Extremadura), entre els dies 11 i 14 de maig, i han estat centrats en el tema l’Aprenentatge al llarg de la vida, en el que s’integren la formació reglada (que aporta els elements bàsics per al desenvolupament emocional, personal, social y professional dels individus), totes les possibilitats d’aprenentatge de les persones adultes generades per l’accessibilitat de la informació i la comunicació, així com la rica oferta formativa dels diferents actors socials. Tot això obliga a concebre les polítiques de desenvolupament de l’educació i la formació de les persones adultes tenint en consideració tant l’educació formal, com la n0-formal i la informal. Atenent a la perspectiva àmplia i oberta que els organismes multilaterals proposen per aquesta fase de l’aprenentatge al llarg de la vida, haurien de superar-se els plantejaments orientats exclusivament a suplir carències educatives bàsiques, i és, que una dècada després de l’adopció d’aquest enfocament ampli per part de la comunitat internacional, encara perviuen tals plantejaments en alguns àmbits educatius.


En conseqüència, les propostes i recomanacions acordades en aquest Encontre se dirigeixen tant al conjunt de les Administracions responsables - educatives i laborals - de la formació reglada, com a aquelles institucions i actors de la societat civil - Ajuntaments, agents socials, associacions, Universitats Populars, etc. - que tenen molt que aportar a l’aprenentatge de les persones adultes, en el marc d’un objectius establerts per les institucions de la Unió Europea.


Per aconseguir que el conjunt dels ciutadans adquireixin les competències i qualificacions bàsiques i garantir l’accés universal i permanent a l’aprenentatge, se proposa el conjunt de mesures següent:
1. Facilitar i millorar l'accés a la informació i a l'orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i le possibilitats d'accedir-hi.
2. Reforçar l'estructura permanent que facilita la coordinació entre les Administracions autonòmiques i l'Administració central.
3. Emprendre una reflexió rigorosa sobre els mecanismes de finançament de la formació de les persones adultes.
4. Implantar de forma urgent i efectiva el Sistema de Reconeixement de Competències adquirides per vies no formals o informals recentment regulat i facilitar per aquesta via la reincorporació al sistema educatiu dels adults que no han completat estudis obligatoris.
5. Assegurar amb criteris d'eficiència, una oferta suficient dels cursos presencials i "on line", en règim nocturn o a distància. En aquest entorn de l'ensenyament "on line", configurar una Plataforma d'àmbit estatal, que permeti compartir materials i metodologies i que estableixi sistemes de control de qualitat, amb una especial referència a l'avaluació dels processos i de llurs resultats.
6. Desenvolupar, de manera immediata, el Repertori de Certificats de Professionalitat.
7. Establir una Xarxa de Centres de Noves Oportunitats que ofereixin informació, atenció personalitzada i formació en competències bàsiques.
8. Millorar i ampliar l'oferta formativa de les institucions i organismes que constitueixen la societat civil en coordinació amb les Administracions per assegurar la qualitat de l'oferta i les recerca de l'eficiència en l'ús dels recursos.
9. Elaborar i mantenir una base de coneixement i informació que contingui alguna forma de registre estatal de centres i entitats que desenvolupen educació i formació contínues d'adults i de les activitats formatives corresponents.
10. Promoure la col·laboració dels mitjans de comunicació per a l'avanç de la formació de les persones adultes, en els àmbits tant formal com no formal i informal.


Es tracta, en definitiva, de crear una cultura de l'aprenentatge permanent, en la que la persona sigui la vertadera protagonista del seu procés formatiu, en el que pugui decidir què aprendre, com aprendre i quan aprendre mitjançant la definició del seu propi itinerari formatiu en llur projecte de vida.
Càceres, a 14 de maig de 2009