dimecres, 27 de maig de 2009

Reunió de Comissió d'Ordenació

El passat dia 25, va tenir lloc una reunió de la Comissió d'Ordenació on se va iniciar el procés per a l'elaboració de l'Informe 5/2009, sobre currículum d'ESO per a persones adultes.

divendres, 15 de maig de 2009

EL XIX ENCONTRE DE CONSELLS ESCOLARS

L'APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA
Els XIX "Encontres" dels Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat han tingut lloc a la ciutat de Càceres (Extremadura), entre els dies 11 i 14 de maig, i han estat centrats en el tema l’Aprenentatge al llarg de la vida, en el que s’integren la formació reglada (que aporta els elements bàsics per al desenvolupament emocional, personal, social y professional dels individus), totes les possibilitats d’aprenentatge de les persones adultes generades per l’accessibilitat de la informació i la comunicació, així com la rica oferta formativa dels diferents actors socials. Tot això obliga a concebre les polítiques de desenvolupament de l’educació i la formació de les persones adultes tenint en consideració tant l’educació formal, com la n0-formal i la informal. Atenent a la perspectiva àmplia i oberta que els organismes multilaterals proposen per aquesta fase de l’aprenentatge al llarg de la vida, haurien de superar-se els plantejaments orientats exclusivament a suplir carències educatives bàsiques, i és, que una dècada després de l’adopció d’aquest enfocament ampli per part de la comunitat internacional, encara perviuen tals plantejaments en alguns àmbits educatius.


En conseqüència, les propostes i recomanacions acordades en aquest Encontre se dirigeixen tant al conjunt de les Administracions responsables - educatives i laborals - de la formació reglada, com a aquelles institucions i actors de la societat civil - Ajuntaments, agents socials, associacions, Universitats Populars, etc. - que tenen molt que aportar a l’aprenentatge de les persones adultes, en el marc d’un objectius establerts per les institucions de la Unió Europea.


Per aconseguir que el conjunt dels ciutadans adquireixin les competències i qualificacions bàsiques i garantir l’accés universal i permanent a l’aprenentatge, se proposa el conjunt de mesures següent:
1. Facilitar i millorar l'accés a la informació i a l'orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i le possibilitats d'accedir-hi.
2. Reforçar l'estructura permanent que facilita la coordinació entre les Administracions autonòmiques i l'Administració central.
3. Emprendre una reflexió rigorosa sobre els mecanismes de finançament de la formació de les persones adultes.
4. Implantar de forma urgent i efectiva el Sistema de Reconeixement de Competències adquirides per vies no formals o informals recentment regulat i facilitar per aquesta via la reincorporació al sistema educatiu dels adults que no han completat estudis obligatoris.
5. Assegurar amb criteris d'eficiència, una oferta suficient dels cursos presencials i "on line", en règim nocturn o a distància. En aquest entorn de l'ensenyament "on line", configurar una Plataforma d'àmbit estatal, que permeti compartir materials i metodologies i que estableixi sistemes de control de qualitat, amb una especial referència a l'avaluació dels processos i de llurs resultats.
6. Desenvolupar, de manera immediata, el Repertori de Certificats de Professionalitat.
7. Establir una Xarxa de Centres de Noves Oportunitats que ofereixin informació, atenció personalitzada i formació en competències bàsiques.
8. Millorar i ampliar l'oferta formativa de les institucions i organismes que constitueixen la societat civil en coordinació amb les Administracions per assegurar la qualitat de l'oferta i les recerca de l'eficiència en l'ús dels recursos.
9. Elaborar i mantenir una base de coneixement i informació que contingui alguna forma de registre estatal de centres i entitats que desenvolupen educació i formació contínues d'adults i de les activitats formatives corresponents.
10. Promoure la col·laboració dels mitjans de comunicació per a l'avanç de la formació de les persones adultes, en els àmbits tant formal com no formal i informal.


Es tracta, en definitiva, de crear una cultura de l'aprenentatge permanent, en la que la persona sigui la vertadera protagonista del seu procés formatiu, en el que pugui decidir què aprendre, com aprendre i quan aprendre mitjançant la definició del seu propi itinerari formatiu en llur projecte de vida.
Càceres, a 14 de maig de 2009

divendres, 1 de maig de 2009

Debat sobre educació permanent en el Consell Escolar de l'Estado


En el constext de preparació del XIX Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l'Estat, va tenir lloc a la seu del Consell Escolar de l'Estat, el passat dia 28 d'abril, una jornada sobre "Educación para toda la vida"

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

AHIR, DIA 30 D'ABRIL, VA TENIR LLOC UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CEIB. EN PRIMER LLOC SE VA CONSTITUIR AMB ELS MEMBRES ACTUALS ELEGITS EN EL DARRER PLE.

PRINCIPALS TEMES TRACTATS :
  • ELECCIÓ DE PONENT I COMISSIÓ ESPECÍFICA PEL PROPER INFORME
  • REVISTA DIGITAL DEL CEIB
  • INFORME SOBRE EL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 2007-2008
  • XIX "ENCONTRE" DE CONSELLS ESCOLARS