diumenge, 19 d’abril del 2009

EL PACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ

A partir de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears se despren que per la realització de les actuacions dirigides a la millora de l’educació cal comptar amb el suport de de la pròpia societat i de manera específica amb les organitzacions i institucions socials, culturals i polítiques que la conformen.

Alguns sectors de la comunitat educativa ja han manifestat la necessitat d’establir un pacte educatiu que sorgeixi d’un consens social.

Consideram que la Conselleria d’Educació i Cultura hauria d’elaborar un primer esborrany a partir de les aportacions o suggeriments que haurà rebut dels diferents sectors socials.

Aquest esborrany hauria d’esser tramès al Consell Escolar de les Illes Balears, en el termini de tres mesos, per a què els representants de la comunitat educativa, que en formen part, puguin realitzar les aportacions i esmenes que consideren oportunes.

A partir d’aquest document marc s’hauria d’obrir un debat social i polític que finalitzaria amb la signatura d’un acord social a nivell de presidencia de govern.

En coherencia amb aquestes reflexions,


PROPOSAM que la Conselleria d’Educació i Cultura aculli aquesta iniciativa i se presenti al CEIB un avant-projecte on s’emmarquin les línies bàsiques del que seria el Pacte Social per l’Educació de les Illes Balears.

TEXT APROVAT EN EL PLE DE CEIB DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2009