diumenge, 19 d’abril de 2009

EL PACTE SOCIAL PER L’EDUCACIÓ

A partir de l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears se despren que per la realització de les actuacions dirigides a la millora de l’educació cal comptar amb el suport de de la pròpia societat i de manera específica amb les organitzacions i institucions socials, culturals i polítiques que la conformen.

Alguns sectors de la comunitat educativa ja han manifestat la necessitat d’establir un pacte educatiu que sorgeixi d’un consens social.

Consideram que la Conselleria d’Educació i Cultura hauria d’elaborar un primer esborrany a partir de les aportacions o suggeriments que haurà rebut dels diferents sectors socials.

Aquest esborrany hauria d’esser tramès al Consell Escolar de les Illes Balears, en el termini de tres mesos, per a què els representants de la comunitat educativa, que en formen part, puguin realitzar les aportacions i esmenes que consideren oportunes.

A partir d’aquest document marc s’hauria d’obrir un debat social i polític que finalitzaria amb la signatura d’un acord social a nivell de presidencia de govern.

En coherencia amb aquestes reflexions,


PROPOSAM que la Conselleria d’Educació i Cultura aculli aquesta iniciativa i se presenti al CEIB un avant-projecte on s’emmarquin les línies bàsiques del que seria el Pacte Social per l’Educació de les Illes Balears.

TEXT APROVAT EN EL PLE DE CEIB DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2009

dissabte, 4 d’abril de 2009

PLE ABRIL DEL CEIB

Ahir, dia 3 d'abril, va tenir lloc un ple del CEIB en el qual se va procedir a la renovació del 50% dels seus membres, se va aprovar la Memòria anual del CEIB, corresponent a l'any 2008, i se debateren i aprovaren 4 informes sobre normativa: programa de reutilització de llibres de text a secundària, seccions europees, batxillerat nocturn i batxillerat a distància.
També s'aprovaren dues resolucións que van diregides a la conselleria d'Educació i Cultura: la primera, sobre transport escolar i la segona per posar en marxa un procés que acondueixi a l'elaboració d'un Pacte Social per l'Educació.

Notícies relacionades:
Diario de Mallorca
Última Hora