dimarts, 27 d’octubre de 2015

CURRÍCULUM BIMODAL

Ara que es torna parlar dels currículums aprofit l'ocasió per a dir que em dóna la sensació que l'actual model de currículum és una de les principals causes del fracàs escolar.

L'alumnat ha d'aprendre massa coneixements diversificats i sovint no té la suficient capacitat per assolir el nivell que se li exigeix i fracassa. Altres països ja jhan fet passes més encertades que les nostres per a trobar una solució a aquest problema de l'ensenyament.

El coneixement, que és global, es fracciona en un nombre exagerat de matèries que rarament segueixen unes pautes seqüenciades de dificultat per manca de coordinació didàctica dels materials i del propi professorat. Al marge d'això, la proposta oficial de currículums es diversifiva per una banda en continguts per matèries o àrees i per l'altra en competències bàsiques - que són les que s'avaluen pels organismes internacionals, nacional i IAQSE -. Aquesta quadratura del cercle no pot funcionar mai.

D'aquesta manera el currículum per àrees i continguts es converteix en una carrera d’obstacles que només els alumnes amb més altes capacitats superen i acaben amb èxit els seus estudis. Però molts, la majoria, queden pel camí per aquesta mateixa causa.

Si giram el cap enrere en el temps veurem que tot segueix igual com sempre o que s'han afegit entrebancs.  Allò que s'ensenya i com s'ensenya és el mateix que s'ensenyava temps enrera però actualitzat i multiplicat per cent. Així no es va enlloc.
S'ha de fer un nou model de currículum adaptat a les exigències de la societat on el coneixement evoluciona a gran velocitat.

Ja no fa falta aprendre de memòria tots els coneixements perquè aquests es troben a l’abast de tothom gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació. Allò que hem de fer és simplificar i facilitar l'aprenentatge amb un nou enfocament. 
S'ha de diferenciar entre els coneixements o continguts que s'han de memoritzar perquè són bàsics i s’ha de saber i els coneixements que s'han d'aprendre fent-los o treballant-los. Segurament aquests són els que descuidam més.

Quan l'alumnat realitzi les activitats pràctiques - LES QUE S'APRENEN  FENT O TREBALLANT  (INCLOSOS ELS EXÀMENS) - sempre ha de poder tenir a l'abast els seus materials o allò que anomenem MEMÒRIA AUXILIAR o guia personal.

Per això i fins que trobem una millor solució, aconsellam aquest ENFOCAMENT BIMODAL que s'està experimentant amb èxit.

Pere Carrió Villalonga

Per a més informació: