dimecres, 1 de juliol de 2020

REUNIÓ DEL PLE

Ahir, va tenir lloc la primera reunió del Ple del CEIB després del confinament administratiu.
Els principals temes que s'abordaren foren:
- Aprovació de la Memòria del CEIB de l’any 2019. 
- Revisió de la situació actual del procés de constitució del CEIB:
 a) Aprovació d’una proposta d’al·legacions i/o observacions al projecte de Decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. 
b) Aprovació de la proposta de retribució del president del CEIB.
- Aprovació de la proposta de resolució del CEIB en defensa del Programa d’intervenció sociocomunitària en els centres educatius de secundària de les Illes Balears.  
- Aprovació de la proposta de reflexions sobre l’inici de curs 2020-2021. 


dimarts, 16 de juny de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió convocada per a revisar el document de "reflexions sobre l'inici de curs 2020-2021".
Abans d'això, el president va informar que el ponents dels informes que s'han iniciat seran: informe 1, senyor Pere Carrió i informe 2, senyor Jordi Vallespir. Ambdós informes seran elaborats a la comissió d'Ordenació i Innovació.
El documents presentats foren debatuts pels membres de la CP assistents arribant a l'acord d'acceptar diverses incorporacions que ara seran introduïdes en el text final. En posterioritat aquest serà remès al Ple.


dimecres, 10 de juny de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, mitjançant vídeo conferència, va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB, a la qual es tractaren el temes següents:
- Revisió de la situació actual del procés de constitució del CEIB amb esment especial a la proposta d'al·legacions al projecte de Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
- Revisió de l'ordre del dia del proper ple del CEIB que serà convocat pel proper dia 30 de juny, també per vídeo conferència.
- Elaboració d'un document de reflexions sobre l'inici del proper curs 2020-2021, que serà debatut i aprovat, si s'escau, a una propera reunió de la CP que es realitzarà el proper dilluns, dia 15 de juny.