dimarts, 27 de setembre de 2016

RESOLUCIÓ DEL CEIB

APROVADA PER UNANIMITAT PEL PLE DEL CEIB DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016
Atès la naturalesa del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) recollida a l’article 1 del Reglament d’organització i funcionament de l’organisme i segons la qual és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears, en tot aquell aspecte que faci referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari de la nostra comunitat.
Atès el contingut de l’article 4, sobre Informacions preceptives, relacionat amb l’obligació del titular de la conselleria competent en matèria d’educació d’informar el CEIB sobre l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte del pressupost de la Conselleria previst per a l’any següent.
Aquest Ple aprofitant la presència del Sr. Martí March es considera amb el dret i l’obligació de transmetre al titular de la conselleria d’Educació i Universitat, a la presidència del govern autonòmic, a la presidència del Parlament de Illes i a totes les forces polítiques amb representació parlamentària i responsabilitat política sobre l’aprovació dels propers pressupostos autonòmics la necessitat d’establir una inversió adequada i suficient per a l’atenció de l’àmbit educatiu en tota la seva extensió.
El CEIB no ignora ni les dificultats econòmiques pròpies de les Illes ni la realitat del dèficit en el finançament estatal per la nostra comunitat autònoma, i que aquestes qüestions no faciliten la nostra petició però tampoc no podem oblidar les promeses electorals amb què els partits que avui governen varen guanyar la confiança de la majoria de la ciutadania per a la materialització d’un canvi polític.
D’igual forma manifestam que ens posarem a l’abast de totes les entitats i organismes que denunciïn el maltractament del poble balear en matèria de finançament estatal i que exigeixin la dignificació de la inversió estatal sobre la nostra comunitat autònoma.
Finalment, per no deixar aquesta petició en una declaració inconcreta i purament política, consideram que atesos els percentatges que indicaven els distints programes electorals i tenint en compte que hem de plantejar una progressió raonable de la inversió, la partida que aquest govern hauria de preveure per a la Conselleria d’Educació i Universitat no hauria de ser inferior a 1000 milions d’euros per al pressupost del 2017 (3,6% del PIB del 2015).

REUNIÓ DEL PLENARI 26 DE SETEMBRE

Ahir, 26 de setembre, va tenir lloc una reunió del plenari del CEIB amb la presència del conseller senyor Martí March i del director general, senyor Juan J. Montaño que parlaren de la situació actual dels Estudis Superiors i els proyectes que tenen al respecte pel futur.


També es va aprovar el pla de treball i proposta de pressupost del CEIB per l'any 2017 i una resolució sobre la financiació de l'educació que posam en el post següent: RESOLUCIÓ CEIB


divendres, 23 de setembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ


Ahir horabaixa va tenir lloc la reunió de la Comissió d'Ordenació i Innovació que va debatre les aportacions als informes núm. 7/2016, sobre el Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears i el núm. 8 de 2016, sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El ponents recolliren les propostes consensuades per a redactar els informes corresponents  i elevar-los a la propera Comissió Permanent.