dimecres, 14 de juny de 2017

REUNIÓ DEL PLE DEL CEIB


En primer lloc el president va informar sobre les retencions d’IRPF de les indemnitzacions i sobre el lliurament del document del Pacte per l’Educació al conseller i a la Subcomissió d’Educació del Congrés de Diputats.
Seguidament fou debatuda i aprovada la proposta de procediment pel debat i presa d’acords relativa a l’elaboració del projecte de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
A continuació es va debatre i aprovar la proposta de modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB avalades per dos terços de la Comissió Permanent.
Després es va debatre i aprovar l’ informe 03/2017 sobre el Projecte d'Ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
També es va debatre i aprovar l’informe 04/2017 sobre l'esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (Informe 04/2017).
Seguint l’ordre del dia, es va aprovar l’Informe del Sistema Educatiu del curs 2013-14.
Finalment es va aprovar la Memòria del CEIB de l’any 2016.

dimecres, 24 de maig de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT


Ahir va tenir lloc una reunió dela Comissió Permanent a la qual es va aprovar iniciar el procés per a la modificació de l'actual llei del CEIB, en relació a la seva composició, competències i forma d'elegir la presidència.
També es va donar per finalitzat l'informe sobre el Sistema Educatiu corresponent al curs 2013-2014.
El proper ple serà convocat pel dia 13 de juny.


dimecres, 17 de maig de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent on el president va informar de la tramesa del document del "Pacte per l'Educació" al conseller que haurà de presentar-lo al Parlament de les Illes per aconseguir el Pacte Polític.
També es varen debatre i aprovar: l'informe 3 que fa referència a una ordre de la Conselleria de Sanitat que té efectes sobre les escoles i l'informe 4 que afecta a una ordre de la conselleria d'Educació i Universitat sobre català. Els dos projectes d'informe ara podran esser esmenats pels membres del CEIB i aprovats en el proper Ple.
Per altra banda es va donar el vist i plau a la Memòria de CEIB corresponent a l'any 2016 que també es presentarà en el proper plenari. 
Finalment es va donar per aprovar el projecte de modificacions que es faran al reglament actual del CEIB per a adaptar-lo a la darrera llei que va modificar la seva composició.