dimecres, 14 de novembre de 2018

PLE DIA 14/11/181. Informacions del president:
- Obsequi a tots els membres del CEIB del llibre "Memòria de 75 anys d'Educació" per part de l'autor, senyor Bartomeu Rotger Amengual.
- Tramitació de la proposta del CEIB de la modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears. Situació actual.
- Dictamen de la ponència de la Comissió de Cultura del Parlament sobre el Pacte Educatiu. 
- En torn a aquest tema s'ha obert un torn de paraules.


3. Aprovació de l’Informe 6/2018 sobre l’Avantprojecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)


3. Aprovació de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per majoria simple, 16 vots a favor, 7 en contra i 3 en blanc)

6. Aprovació de l’Informe 8/2018 sobre l’avantprojecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)


divendres, 9 de novembre de 2018

LLIURAMENT D’EXEMPLARS DEL LLIBRE “Memòria, 75 anys d’educació”


L’exconseller Bartomeu Rotger Amengual ha donat 60 exemplars del llibre “Memòria, 75 anys d’educació a les Illes Balears” per fer-los arribar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears. 

El president del CEIB, Pere Carrió Villalonga, va agrair personalment  l’atenció que ha tingut amb aquesta institució el senyor Rotger en una reunió celebrada el dia 6 de novembre.


dijous, 25 d’octubre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent on es debateren i aprovaren:

 - L’esborrany d’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret XX/2018, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment    amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-   L’esborrany d’Informe 8/2018 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018  per la qual es regula l’activitat dels docents          mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Ara es traslladaran al proper ple que està previst pel dia 14 de novembre.