dimecres, 29 de juliol de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

A la reunió de la CP d'ahir, dia 28 de juliol es va informar que el senyor Pere Carrió seria el ponent de l'informe 3/2020, sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. L'elaboració de l'informe es farà directament per la CP, perquè és un informe tramitat per via d'urgència. Donat que el mes d'agost és inhàbil pel CEIB, les aportacions pels membres del ple es podran fer fins dia 3 de setembre.
També es va fer una valoració positiva de la proposta del Sr. Pau Roig, conseller del CEIB en representació del Consell de la Joventut, sobre la participació de l’alumnat al CEIB.dimecres, 22 de juliol de 2020

REUNIÓ DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB on es tractarem i aprovaren el tema següents:

- Aprovar l'adhesió del CEIB a la proposta-homenatge de donar el nom d'un institut al senyor Andreu Crespí Plaza.
- Aprovació del Pla de treball i avantprojecte de pressupost del CEIB de 2021.
- Aprovació de l'Informe 1/2020 sobre el PLA QUADRIENNAL DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 2020-2024.
-Aprovació de l’Informe 2/2020 de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears(IEDIB).
-