dimarts, 15 de febrer de 2011

Presentació Informe Sistema Educatiu 2008-2009


PRESENTACIÓ

El Consell Escolar de les Illes Balears ha elaborat el tercer informe del sistema educatiu de la nostra comunitat autònoma, corresponent al curs 2008-2009. Aquest estudi ha estat realitzat a partir de les dades obtingudes de diferents administracions educatives, així com d’altres institucions i organismes, i en base a la informació estadística recollida el CEIB, mitjançant un procediment essencialment participatiu de tots els sectors que el constitueixen, les ha valorat i transformat en conclusions i recomanacions aprovades amb el màxim consens.

Les dades quantitatives que inclou l'informe, totes elles relatives als elements o aspectes que conformen el nostre sistema educatiu, constitueixen en si mateixes una selecció significativa d'indicadors en educació útils per a la presa de decisions. El nostre treball té el valor afegit de la continuïtat, en ser el tercer informe, la qual cosa ens ha permès la comparació de dades i l'estudi de la seva evolució. També té el valor afegit de la interrelació d’aquestes dades, que atorga una perspectiva dels diferents elements que configuren el sistema escolar de manera combinada.

L'informe està estructurat en sis capítols. Comença pel capítol 0. PANORÀMICA DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, que presenta, de manera molt resumida, informació sobre les administracions competents en matèria educativa i les principals normes que s'han regulat en relació a la implantació del sistema escolar propi. A continuació, amb una estructura similar als informes anteriors, trobarem els capítols dedicats als elements del sistema educatiu:

- Capítol 1. DADES GENERALS, que presenta dades del context o medi on s'insereix el nostre sistema educatiu: demografia, economia, despesa pública en educació i nivell d'estudis.

- Capítol 2. ALUMNAT, que inclou dades de matrícula, ràtios, alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i estranger, resultats acadèmics i ús de la llengua catalana en els ensenyaments preobligatoris, obligatoris i postobligatoris.

- Capítol 3. CENTRES, amb dades relatives als centres de règim general i de règim especial, programes internacionals, TIC, centres ecoambientals, camps d’aprenentatge, AMIPA, associacions d’alumnes, consells escolars i selecció de directors i directores, entre d’altres.

- Capítol 4. PROFESSORAT I PAS, dedicat al personal docent, que inclou estadístiques sobre el nombre de professors i professores en els diferents règims d’estudis i cossos docents, així com informació del personal d’administració i serveis.

- Capítol 5, ANÀLISI D’ALGUNS DELS TEMES MÉS IMPORTANTS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS, EN REFERÈNCIA ALS OBJECTIUS 2010 DE LA UNIÓ EUROPEA, amb informació sobre educació infantil de primer cicle, abandonament escolar primerenc, alumnat graduat en ESO i titulat en ensenyaments postobligatoris i despesa pública en educació en relació al PIB.

Finalment, el capítol 6, és un extracte de les recomanacions dels anteriors capítols que es concreten en les MESURES URGENTS que proposam per a la millora del nostre sistema educatiu, que conclou amb un memoràndum amb propostes anteriors que encara resten pendents d’intervenció.

Per acabar, vull agrair a totes institucions i organismes que han fet possible aquest informe, així com a totes les persones i entitats que han participat o col·laborat en la seva elaboració.

Pere J. Carrió Villalonga

President