dimecres, 15 de maig de 2019

REUNIÓ DEL PLE

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB a la qual va esser aprovat l'informe 4/2019, sobre el projecte de decret pel qual es modifiquen els requisits mínims dels centres del primer cicle d'educació infantil.


Després de debatre les esmenes d'EC-ECIB, algunes de les qual foren acceptades, es va votar la globalitat de l'informe amb el resultat favorable, per unanimitat dels presents.