divendres, 11 de gener de 2019

REUNIO DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del Ple del CEIB on, abans de començar es va recordar la mort de Jaume March, fent un minut de silenci i, ja en la sessió plenària, es debateren i aprovaren els informes següents:
- Informe 9/2018 sobre l’esborrany d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors.
- Informe 10/2018 sobre el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de xx de 2018 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Informe 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
- Informe del Sistema Educatiu 2015-16.