dimecres, 14 de novembre de 2018

PLE DIA 14/11/181. Informacions del president:
- Obsequi a tots els membres del CEIB del llibre "Memòria de 75 anys d'Educació" per part de l'autor, senyor Bartomeu Rotger Amengual.
- Tramitació de la proposta del CEIB de la modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears. Situació actual.
- Dictamen de la ponència de la Comissió de Cultura del Parlament sobre el Pacte Educatiu. 
- En torn a aquest tema s'ha obert un torn de paraules.


3. Aprovació de l’Informe 6/2018 sobre l’Avantprojecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)


3. Aprovació de l’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per majoria simple, 16 vots a favor, 7 en contra i 3 en blanc)

6. Aprovació de l’Informe 8/2018 sobre l’avantprojecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’activitat dels docents mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Aprovat per assentiment)