dimecres, 1 de novembre de 2017

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la CP i, com a principals temes va tractar:
  1. Es va elegir el ponent i la comissió específica que ha d’elaborar l’Informe 5/2017 sobre el Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears, i el calendari de reunions. El ponent serà el president del CEIB, Sr. Pere Carrió i la ponència serà la d'Ordenació.
  2. Proposta d’ordre del dia del pròxim Ple en el qual el conseller Sr. Martí March informarà sobre l'evolució del l'actual pressupost i presentarà el pressupost de 2018.
  3. Es va debatre i aprovar el Pla d’Actuacions i Avantprojecte de Pressupost del CEIB corresponent a l’any 2018.
  4. Es va realitzar l'anàlisi de les propostes del Ple del Consell Escolar de Menorca per valorar si s’han d’incloure a l’ordre del dia del pròxim Ple.
  5. Es va explicar com tenim l’Informe del Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2014-15 i el del curs 2015-2016.