dimecres, 14 de juny de 2017

REUNIÓ DEL PLE DEL CEIB


En primer lloc el president va informar sobre les retencions d’IRPF de les indemnitzacions i sobre el lliurament del document del Pacte per l’Educació al conseller i a la Subcomissió d’Educació del Congrés de Diputats.
Seguidament fou debatuda i aprovada la proposta de procediment pel debat i presa d’acords relativa a l’elaboració del projecte de modificació de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears.
A continuació es va debatre i aprovar la proposta de modificació del Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB avalades per dos terços de la Comissió Permanent.
Després es va debatre i aprovar l’ informe 03/2017 sobre el Projecte d'Ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
També es va debatre i aprovar l’informe 04/2017 sobre l'esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (Informe 04/2017).
Seguint l’ordre del dia, es va aprovar l’Informe del Sistema Educatiu del curs 2013-14.
Finalment es va aprovar la Memòria del CEIB de l’any 2016.