divendres, 2 de desembre de 2016

COMISSIÓ PACTE

Ahir tenguerem una reunió de la Comissió pel Pacte Educatiu a la qual acabàrem de debatre les darreres aportacions al document i després es varen revisat els textos alternatius que havien quedat pendents. 
Encara que, com era previsible, queden alguns apartats sense consensuar, per no allargar més aquestes reunions, el president va proposar que ara el document amb les modificacions consensuades i les que no s'han pogut consensuar anirà a la Comissió Permanent on es decidirà sobre el procediment a seguir a partir d'ara.
Per una banda s'intentaran consensuar i aprovar els textos pendents i es farà un primer esborrany de document mitjançant el procediment establert per aquests casos en el nostre reglament.
També, si es considera oportú, es podria decidir tornar convocar la  Comissió pel Pacte Educatiu per tancar algun punt.
En cas contrari, la Comissió Permanent acabarà la redacció del projecte de document del Pacte Educatiu que es posarà a disposició de tots els membres del CEIB per a fer esmenes, prèvies al seu debat i aprovació en sessió de plenari.