dimecres, 20 de gener de 2016

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent del CEIB amb un ordre del dia ben dens. 
Per una banda, el president, entre altres aspectes, va informar que ja s'està tramitant la llei de modificació de la composició del CEIB per a tornar a l'anterior a les retallades del Decret-Llei 5/2012. 
També es va aprovar que el ponent de l'informe 1/2016 sobre el "Pla Quadriannual de Formació Permanent del Professorat" fos Miquel Oliver Trobat i que la comissió seria la d'Ordenació.
A continuació la CP va debatre i aprovar els quatre projectes d'informes que en aquests moment estan en estudi i que aniran al proper plenari previst pel dia 4 de febrer:
  1. Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol pel qual estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears (INFORME 07/2015) 
  2. Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears i annex (INFORME 08/2015) 
  3. Projecte de decret de modificació del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears i de l’Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (INFORME 09/2015) 
  4. Avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial (INFORME 10/2015).