divendres, 23 de novembre de 2007

Aprovat l'inici d'informe sobre l'Institut per a la Convivència...

Avui, a la reunió de la comissió permanent, s'ha decidit iniciar el procediment per a l'elaboració i aprovació, si cal, de l'informe 10/2007, per via d'urgència, sobre l'avant-projecte de decret de creació de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar. A proposta del president, serà la pròpia comissió permanent l'encarregada de realitzar l'informe i la ponència s'ha encomanat al conseller Francesc Arbona Quetglas. Segurament, l'informe se podrà aprovar, si així se considera, en el Ple que tindrà lloc el dia 12 de desembre. Entre altres temes, també s'ha aprovat l'avant-projecte de pressupost del Ceib pel 2008, el pla per a l'elaboració de l'informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears i l'ordre del dia de la convocatòria del proper ple, que, com s'ha dit, serà el dia 12 de desembre. En aquest plenari, que tindrà a l'IES Juníper Serra de Palma, està previst que la Sra. Consellera d'Educació i Cultura informi al Ceib de l'execució del pressupost de l'exercici actual i presenti l'avant-projecte de pressupost del departament per l'any 2008.