dimarts, 27 de setembre de 2016

RESOLUCIÓ DEL CEIB

APROVADA PER UNANIMITAT PEL PLE DEL CEIB DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016
Atès la naturalesa del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) recollida a l’article 1 del Reglament d’organització i funcionament de l’organisme i segons la qual és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears, en tot aquell aspecte que faci referència a planificació, finançament, execució i avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari de la nostra comunitat.
Atès el contingut de l’article 4, sobre Informacions preceptives, relacionat amb l’obligació del titular de la conselleria competent en matèria d’educació d’informar el CEIB sobre l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte del pressupost de la Conselleria previst per a l’any següent.
Aquest Ple aprofitant la presència del Sr. Martí March es considera amb el dret i l’obligació de transmetre al titular de la conselleria d’Educació i Universitat, a la presidència del govern autonòmic, a la presidència del Parlament de Illes i a totes les forces polítiques amb representació parlamentària i responsabilitat política sobre l’aprovació dels propers pressupostos autonòmics la necessitat d’establir una inversió adequada i suficient per a l’atenció de l’àmbit educatiu en tota la seva extensió.
El CEIB no ignora ni les dificultats econòmiques pròpies de les Illes ni la realitat del dèficit en el finançament estatal per la nostra comunitat autònoma, i que aquestes qüestions no faciliten la nostra petició però tampoc no podem oblidar les promeses electorals amb què els partits que avui governen varen guanyar la confiança de la majoria de la ciutadania per a la materialització d’un canvi polític.
D’igual forma manifestam que ens posarem a l’abast de totes les entitats i organismes que denunciïn el maltractament del poble balear en matèria de finançament estatal i que exigeixin la dignificació de la inversió estatal sobre la nostra comunitat autònoma.
Finalment, per no deixar aquesta petició en una declaració inconcreta i purament política, consideram que atesos els percentatges que indicaven els distints programes electorals i tenint en compte que hem de plantejar una progressió raonable de la inversió, la partida que aquest govern hauria de preveure per a la Conselleria d’Educació i Universitat no hauria de ser inferior a 1000 milions d’euros per al pressupost del 2017 (3,6% del PIB del 2015).

REUNIÓ DEL PLENARI 26 DE SETEMBRE

Ahir, 26 de setembre, va tenir lloc una reunió del plenari del CEIB amb la presència del conseller senyor Martí March i del director general, senyor Juan J. Montaño que parlaren de la situació actual dels Estudis Superiors i els proyectes que tenen al respecte pel futur.


També es va aprovar el pla de treball i proposta de pressupost del CEIB per l'any 2017 i una resolució sobre la financiació de l'educació que posam en el post següent: RESOLUCIÓ CEIB


divendres, 23 de setembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ


Ahir horabaixa va tenir lloc la reunió de la Comissió d'Ordenació i Innovació que va debatre les aportacions als informes núm. 7/2016, sobre el Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears i el núm. 8 de 2016, sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El ponents recolliren les propostes consensuades per a redactar els informes corresponents  i elevar-los a la propera Comissió Permanent.

dijous, 22 de setembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PACTE

Ahir horabaixa va tenir lloc la primera reunió de la Comissió Específica Temporal del Pacte per l'Educació a l'IES Juníper Serra de Palma.
Aquesta reunió fou presencial i a ella assistiren 28 membres del CEIB que representen a totes les entitats que constitueixen el CEIB. 

Les properes reunions es realitzaran per mitjà de videoconferència i, en principi, tindran lloc els dies següents:
- Octubre, 5 i 25
-Novembre: 10 i 24
Si fes falta es concretaran més reunions.
.

Quant a la dinàmica de la reunió va ser per consens( és a dir, sense haver de votar), podem dir que es va avençar en l'estudi i millora del document seguint en tot moment les pautes determinades per la Comissió Permanent del dia 8 de setembre.
Concretament, respecte a la introducció s'acceptaren algunes aportacions puntuals però en general es va decidir ajornar l'estudi de la mateixa pel final del debat de tots els apartats i punts del ducument base. En relació als continguts específics es va avençar fins l'apartat 2.3.1, tot acceptant algunes aportacions i deixant de banda altres per considerar que el text base era millor que l'alternatiu.
A les denou hores es va donar per finalitzada la reunió amb el compromís de continuar-la el proper dia 5 d'octubre.divendres, 9 de setembre de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENTAhir va tenir lloc una reunió de la comisssió permanent on es tractaren diversos punts d'organització, especialment de les reunions i temàtiques previstes per aquest mes de setembre.
En primer lloc es va decidir que la comissió d'Ordenación I innovació seria l'encarregada d'elabora el projectes d'informe que tenim en fase de tràmit.


Els ponents serien: 
a) Informe sobre el decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent de Pares i Mares: ponent Pere Carrió 
b) Informe sobre ordre d'homologacions de formació permanent: ponent Miquel Oliver.
En relació a les reunions previstes:
- La comissió específica per l'elaboració del Pacte per l'Educació es reunirà el proper 21 de setembre
- La comissió d'Ordenació i Innovació per a debatre els infomes citats es realitzarà el dia 22 de setembre.
- El ple per aprovar la modificació del reglament del CEIB, al qual intervendrà el conseller Martí March, serà el dia 26 de setembre.

dimecres, 7 de setembre de 2016

REINICI DE L'ACTIVITAT DEL CEIB

Una vegada finalitzat el període estival amb un mes d'agost inhàbil a efectes pràctics, reiniciam la feina amb un mes de setembre ple de novetats.
Recentment ha finalitzat el periode d'aportacions per a l'elaboració del document sobre el Pacte per l'Educació. Han fet aportacions els sindicats CC.OO i Stei i, a títol personal, els membres del CEIB Bartomeu Barceló i Pere Carrió. Les aportacions seran debatudes a la propera reunió de la comissió temporal creada a tal efecte.
Al marge d'això, el conseller d'Educació i Universitat ha tramés dues normes per elaborar el corresponent informe preceptiu. La primera, és un decret de modificiació de l'anterior, sobre la Mesa de Pares i Mares. La segona, és una ordre nova sobre l'homologació de cursos de formació permanent. Ambdues ja s'han tramès als membres del CEIB per a fer-hi aportacions, prèvies a la convocatòria de la comissió corresponent.
Aquest dijous, dia 8, hi haurà una reunió de la comissió permanent amb diversos temes de planificació, especialment de les reunions previstes.
Finalment, a la darrera setmana del mes hi haurà un ple en el qual assistirà el conseller, Sr. Martí March.